ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

=== พ.ศ. 2476-2484 ===
มีจำนวน 9 กระทรวง (และหน่วยงานเทียบเท่า) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/763.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงกลาโหม]]
* [[กระทรวงการคลัง]]
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงธรรมการ]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงวัง]]
* [[กระทรวงเศรษฐการ]] (กระทรวงพาณิชย์)
 
=== พ.ศ. 2484-2495 ===
มีจำนวน 10 กระทรวง (และหน่วยงานเทียบเท่า) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1038.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงกลาโหม]]
* [[กระทรวงการคลัง]]
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงพาณิชย์]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
 
=== พ.ศ. 2495-2496 ===
มีจำนวน 14 กระทรวง (และหน่วยงานเทียบเท่า) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/016/313.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงกลาโหม]]
* [[กระทรวงการคลัง]]
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงการสหกรณ์]]
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงวัฒนธรรม]]
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* [[กระทรวงเศรษฐการ]]
* [[กระทรวงสาธารณสุข]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
 
=== พ.ศ. 2496-2506 ===
มีจำนวน 14 กระทรวง ได้แก่<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/A/081/13.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2496]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงกลาโหม]]
* [[กระทรวงการคลัง]]
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงวัฒนธรรม]]
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* [[กระทรวงเศรษฐการ]]
* [[กระทรวงสหกรณ์]]
* [[กระทรวงสาธารณสุข]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
 
=== พ.ศ. 2506-2534 ===
ในปี [[พ.ศ. 2506]] สมัย[[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]] เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 ดังนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/050/1.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ. 2506]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงกลาโหม]]
* [[กระทรวงการคลัง]]
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* [[กระทรวงเศรษฐการ]]
* [[กระทรวงสาธารณสุข]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
 
=== พ.ศ. 2534-2545 ===
ในช่วงที่นาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ในมาตรา 4 ได้กำหนดให้มีกระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงดังต่อไปนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/156/42.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงกลาโหม]]
* [[กระทรวงการคลัง]]
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงพาณิชย์]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน]] ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น [[กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]] ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2535<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/034/20.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 (ยุบ[[สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ]] และจัดตั้ง [[กรมควบคุมมลพิษ]] [[กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม]] และ[[สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม]] ขึ้นแทน เปลี่ยนชื่อ [[กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน]] เป็น [[กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)]])</ref>
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* [[กระทรวงสาธารณสุข]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
* [[ทบวงมหาวิทยาลัย]]
* [[กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม]] จัดตั้งขึ้นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2536<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/099/1.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536]</ref>
 
=== พ.ศ. 2545 - 2559 ===
ในช่วงที่ [[ทักษิณ ชินวัตร]] เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตาม พระราชบัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยกำหนดในมาตรา 5 ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref>
{{บน}}
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงกลาโหม]]
* [[กระทรวงการคลัง]]
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา]]
* [[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
* [[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]
{{กลาง}}
* [[กระทรวงพลังงาน]]
* [[กระทรวงพาณิชย์]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงแรงงาน]]
* [[กระทรวงวัฒนธรรม]]
* [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* [[กระทรวงสาธารณสุข]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
{{ล่าง}}
 
=== พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ===
ในช่วงที่ [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ได้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวง จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
{{บน}}
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
ผู้ใช้นิรนาม