ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''1.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน''' และ'''2.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น'''
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==
{| class = "wikitable" width = 100%
=== วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ===
|-
*ปริญญาโท
! colspan == "4" style = "background: #FF1493; color:white; " | หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ===
**หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
|-
**หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
! style = "background: #008080; color:white; "| ที่ตั้งสาขาวิชา
**หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
! style = "background: #008080; color:white; "| ระดับปริญญาโท
**หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
! style = "background: #008080; color:white; "| ระดับปริญญาเอก
**หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
|-
*ปริญญาเอก
| valign = "top" |
**หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
'''บางเขน'''
**หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
| valign = "top" |
**หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
**หลักสูตร'''บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
=== วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ===
*สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
*ปริญญาโท
**หลักสูตรบริหารธุรกิจ'''การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม)'''
***สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจัดการ
**หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
'''วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
***สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
**หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
**หลักสูตร'''ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต'(ศษ.ม.)'''
**หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
'''รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)'''
**หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 
| valign = "top" |
**หลักสูตร'''บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)'''
*สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
'''ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)'''
**หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
**หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''ขอนแก่น'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
*สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
'''ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต'(ศษ.ม.)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
 
|-
 
|}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม