ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

นักเรียนจะได้เข้าพิธีประดับเข็มมงกุฏในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจะประดับเข็มมงกุฏ ก่อนหรือหลังวันไหว้ครูขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เมื่อประดับเข็มมงกุฏแล้วถือว่า หลังจากประดับจะเป็น นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนาอย่างเต็มตัว
 
และทั้งนี้เป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการประดับเข็มให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ไม่นับรวมกับ [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา]] ที่มีพิธีประดับพระเกี้ยว)
 
โดยการประดับเข็มจะประดับที่ชุดนักเรียนทั้งชายและหญิง เหนืออักษรย่อ ว. '''และไม่ประดับเข็มในวันที่ใส่ชุดพลศึกษา'''
(ไม่นับรวมกับ [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา]] ที่มีพิธีประดับพระเกี้ยว)
 
โดยการประดับเข็มจะประดับที่ชุดนักเรียนทั้งชายและหญิง เหนืออักษรย่อ ว. และไม่ประดับเข็มในวันที่ใส่ชุดพลศึกษา
 
== เพลงประจำโรงเรียน ==
! อาคาร !! ห้องภายในอาคาร
|-
| '''ตึก 1''' ||'''อาคารเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น'''
| '''ตึก 1''' ||
* ห้องทะเบียนและวัดผล
* ห้องกลุ่มงานวิชาการ
* ห้องกลุ่มงานต่างๆ
* ห้องประชุม 40ปีบุญวัฒนา
* ห้องถ่ายเอกสารเฉพาะ (Roll Exam)
* ห้องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิก
* ห้องสมุดนักเรียน ISMEP
* ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 10ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ระบบห้องเรียนประจำ)
|-
| '''ตึก 2''' ||'''อาคารเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น'''
| '''ตึก 2''' ||
* ห้องงานแนะแนว
* ห้องนักเรียนเรียนร่วม นักเรียนผู้พิการทางสายตา
* ห้องหมวดคณิตศาสตร์ แผนก มัธยมต้น
* ห้องหมวดภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ แผนก มัธยมมัธยมศึกษาตอนต้น
* ห้องหมวดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ แผนก มัธยมมัธยมศึกษาตอนต้น
* ห้องดนตรีไทย
* ห้อง E-CLASSROOM
* ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 16ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ระบบห้องเรียนประจำ)
|-
| '''ตึก 3''' ||'''อาคารเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น'''
| '''ตึก 3''' ||
* ห้องหมวดสังคมศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
* ห้องหมวดภาษาไทย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
* ห้อง E-CLASSROOM
* ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 17ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ระบบห้องเรียนประจำ)
|-
| '''ตึก 4 (เฉลิมพระเกียรติ์ 6 รอบ พระชนมพรรษา)''' ||
ตึกเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
|
'''ชั้น 1'''
* โถงกิจกรรม
* โถ่งอาคารเรียน
* ห้องสมุดหอสมุดกลาง
'''ชั้น 2'''
* ห้องเรียนผ่านทางเดียวเทียม
* ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
* ห้องหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
'''ชั้น 3'''
* ห้องหมวดวิทยาศาสตร์ แผนก มัธยมมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย
* ห้องปฏิบัติการทางเคมี
* ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
* ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
* ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
* ห้องเรียนจำนวน 5 ห้องเรียน
* ห้องเรียนทั่วไป
'''ชั้น 4'''
* ห้องเรียนหมวดวิทยาศาสตร์จำนวน 4 ห้องเรียน
* ห้องเรียนนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จำนวน 5SMTE ห้องเรียนและ GSMP
* ห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
* ห้องปฏิบัติการจำนวน 1 ห้องเรียน
* ห้องสมุดนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE และ GSMP
'''ชั้น 5'''
* ห้องหมวดคณิตศาสตร์ มัธยมแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
* ห้องเรียนจำนวนนักเรียนพิเศษ 8 ห้องเรียนISMEP
* ห้องเรียน สอวน. คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน
'''ชั้น 6'''
* ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ มัธยมแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
* ห้องเรียนจำนวน 8 ห้องเรียนทั่วไป
'''ชั้น 7'''
* ห้องหมวดภาษาไทย มัธยมแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
* ห้องเรียนจำนวน 9 ห้องเรียนทั่วไป
'''ชั้น 8'''
* ห้องหมวดสังคมศึกษา มัธยมศาสนาและวัฒนธรรม แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
* ห้องเรียนจำนวน 8 ห้องเรียนทั่วไป
* ห้องสมุดอาเซียน 1 ห้อง
'''ชั้น 9'''
* ห้องหมวดธุรกิจ
* ห้องสื่อทางไกลก้าวหน้า Smart School
* ห้องประชุมหลวงพ่อคูณฯ
* ห้องเรียนจำนวน 4 ห้องเรียนทั่วไป
|-
| '''ตึกศิลปะ''' ||
* โรงอาหาร
* หอประชุม
* ห้องคณะกรรมการและสภานักเรียน
* ห้องสภานักเรียน
|-
| '''ตึกโยธวาธิต''' ||
* ห้องประชุมเอกดวงเดือน
|-
| '''ตึกพยาบาล''' ||
* ห้องพยาบาล
|-
| '''ตึกพลศึกษา''' ||
* ห้องหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
* ห้องเรียนจำนวน 1 ห้องเรียนทั่วไป
|-
| '''ตึกเกษตร''' ||
* ห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียนทั่วไป
* ห้องหมวดเกษตร
|-
 
== คณะในโรงเรียน ==
โรงเรียนบุญวัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 2 ระบบคือ ระดับชั้นและคณะ(สี) โดยแบ่งออกเป็น 6คณะ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลนักเรียน
 
โดยสังกัดเป็นเวลา 3 ปี (คือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ใช้ระบบห้องเรียนในการแบ่งคณะภายในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการเล่นกิจกรรมสายรหัสของนักเรียน
 
[[สีน้ำเงิน|{{color box|#1425a0}}]] '''คณะบุษกร''' '''<small>(ฺBudsakorn)</small>''' สีน้ำเงินอ่อน และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ๖ รอบ (ตึก 4)
 
 
[[สีเหลือง|{{color box|#ffed89}}]] '''คณะราชพฤกษ์ <small>(Ratchaphruek)</small>''' '''สีเหลือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน''' จึงได้มีมติของทางโรงเรียน '''<u>เปลี่ยนเพียงชื่อแต่ยังคงสีเดิมไว้</u> โดยใช้ชื่อคณะว่า คณะนนทรี'''
 
'''ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของคณะราชาวดี คณะปัทมาและคณะราชพฤกษ์ นับตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป'''
 
==กิจกรรมนักเรียนภายในโรงเรียนบุญวัฒนา==
|-
|<small>'''1'''</small>
|<small>'''ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ราชพฤกษ์ช่อใหม่'''</small>
|<small>'''คณะกรรมการและสภานักเรียน'''</small><small>'''โรงเรียนบุญวัฒนา'''</small>
|'''<small>นักเรียนใหม่</small>'''
|'''<small>บังคับเข้าร่วม</small>'''
|-
|<small>'''2'''</small>
|'''<small>กรีฑาและกีฬาคณะ</small>'''
|'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>ทุกระดับชั้น</small>'''
|
|-
| rowspan="23" |<small>'''4'''</small>
|'''<small>ประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4</small>'''
| rowspan="23" |'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
'''<small>คณะกรรมการและสภานักเรียน</small>'''
 
'''<small>สภานักเรียน</small>'''
|'''<small>ม.4</small>'''
|'''<small>บังคับเข้าร่วม</small>'''
|-
|'''<small>ประดับเข็มคณะกรรมการและสภานักเรียน</small>'''
|'''<small>ม.5</small>'''
|[[สภา'''<small>คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา]]</small>'''
|-
|'''<small>ประดับเข็มสภานักเรียน</small>'''
|'''<small>15ม.6</small>'''
|'''<small>สภานักเรียน</small>'''
|-
|'''<small>5</small>'''
|-
|'''<small>8</small>'''
|'''<small>ฟ้าแดงรำลึก-ความยินดี (ปัจฉิมกลางวัน)อำลาบุญวัฒนาฯ</small>'''
|'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>ม.6</small>'''
|-
|'''<small>11</small>'''
|'''<small>Open House : เปิดบ้าน บ.ว.น.</small>'''
|'''<small>โรงเรียนบุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>ทุกระดับชั้น</small>'''
|'''<small>สมัครใจเข้าร่วม</small>'''
|-
| colspan="5" |
|'''<small>15</small>'''
|'''<small>ประกวดวงดนตรี</small>'''
|'''<small>กลุ่มสาระศิลปะ</small>'''
|'''<small>ทุกระดับชั้น</small>'''
|'''<small>สมัครใจเข้าร่วม</small>'''
|-
! colspan="5" |
|'''<small>บุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>บ.ว.น.</small>'''
'''<small>BWNB.W.N.</small>'''
|'''<small>สหศึกษาประจำจังหวัด</small>'''
|'''<small>โรงเรียนนามพระราชทาน</small>'''
79

การแก้ไข