ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิสุทธิ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<br>'''วิสุทธิ''' หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความหมดจด<br>
'''วิสุทธิ ๗''' ในทาง[[พระพุทธศาสนา]] หมายถึง ความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปเป็นขั้นๆ การชำระสัตว์ให้บริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญไตรสิกขา ให้บริบูรณ์เป็นขั้นๆ ไปโดยลำดับ จนบรรลุจุดมุ่งหมายคือ[[นิพพาน]] มี ๗ ขั้น คือ
*'''ศีลวิสุทธิ''' ความหมดจดแห่ง[[ศีล]] คือ การรักษาศีลตามภูมิขั้นของตนให้บริสุทธิ์ และให้เป็นไปเพื่อ[[สมาธิ]] ([[ปาริสุทธิศิลศีล]] ๔ ใน[[คัมภีร์วิสุทธิมรรค]]) ได้แก่
#''ปาฏิโมกขสังวรศีล'' ศีลคือความสำรวมในพระ[[ปาฏิโมกข์]] เว้นจากข้อห้าม ทำตามข้ออนุญาต ประพฤติเคร่งครัดใน[[สิกขาบท]]ทั้งหลาย
#''อินทรียสังวรศีล'' ศีลคือความสำรวม[[อินทรีย์]] ระวังไม่ให้[[บาป]][[อกุศลธรรม]]ครอบงำ เมื่อรับรู้อินทรีย์ทั้งหก
*'''ญาณทัสสนวิสุทธิ''' ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ คือ ความรู้ใน[[มรรค|อริยมรรค]] หรือมรรคญาณ ความเป็น[[อริยบุคคล]] ย่อมเกิดขึ้นในวิสุทธิข้อนี้ เป็นอันบรรลุผลที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
==วิสุทธิ ๗ กับ วิปัสสนาญาณ==
วิสุทธิ ๗ เป็นปัจจัยส่งต่อกันขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพาน ดังบรรยายในรถวินีตสูตร(พระสูตรหนึ่งใน[[พระไตรปิฎก]])เปรียบวิสุทธิ ๗ กับรถเจ็ดผลัด ส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมาย สามารถเปรียบเทียบ [[ไตรสิกขา]],วิสุทธิ ๗,[[ญาณ]] ๑๖ ,[[ปาริสุทธิศิลศีล]] ๔ และสมาธิ ได้ดังนี้
*อธิศีลสิกขา
'''ศีลวิสุทธิ'''
880

การแก้ไข