ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

จัดให้เป็นสารานุกรมมากขึ้น
(จัดให้เป็นสารานุกรมมากขึ้น)
 
{{ล่าง}}
 
== ทำเนียบผู้บริหารในอดีต - ปัจจุบัน ==
{| class="toccolours" width="100%"
|-
| colspan="4" style="background: #0066FF" align="center" |'''รายนามผู้บริหาร ในอดีต - ปัจจุบัน'''
|-
! style="background: Hotpink; " | รายนามผู้บริหาร
! style="background: Hotpink; " |ตำแหน่ง
! style="background: Hotpink; " | สถานะสถานศึกษา
! style="background: Hotpink; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign="top" |1. อาจารย์ นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์
| valign="top" |ครูใหญ่
| valign="top" | โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
| valign="top" | (พ.ศ. 2480 -2486)
|-
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | 2. อาจารย์ มล.ประชุมพร ไกรฤกษ์
| valign="top" style="background: Lavenderblush" |ครูใหญ่
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2486 -2491)
|-
| valign="top" |3. อาจารย์ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
| valign="top" |อาจารย์ใหญ่
| valign="top" | โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
| valign="top" | (พ.ศ. 2491 -2498 และ พ.ศ. 2500 - 2516)
|-
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | 4. อาจารย์ ผจงวาด วายวานนท์
| valign="top" style="background: Lavenderblush" |อาจารย์ใหญ่
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2498 -2500 )
|-
| valign="top" |5. อาจารย์ ประเยาว์ ศักดิ์ศรี
| valign="top" |ผู้อำนวยการ
| valign="top" | วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
| valign="top" |(พ.ศ. 2516 -2519)
|-
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | 6. ศาสตราจารย์ สมจิต ธนสุกาญจน์
| valign="top" style="background: Lavenderblush" |ผู้อำนวยการ
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2519 -2524)
|-
| valign="top" |7. อาจารย์ จำเริญ เสกธีระ
| valign="top" |ผู้อำนวยการ
| valign="top" | วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
| valign="top" | (พ.ศ. 2524 - 2526)
|-
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | 8. อาจารย์ กลาย กระจายวงศ์
| valign="top" style="background: Lavenderblush" |ผู้อำนวยการ
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2526 - 2534)
|-
| valign="top" |9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พล กำปังสุ์
| valign="top" |ผู้อำนวยการ
| valign="top" | วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
| valign="top" | (พ.ศ. 2534 -2537)
|-
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
| valign="top" style="background: Lavenderblush" |อธิการบดี
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2537 - 2542)
|-
| valign="top" |11.รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด
| valign="top" |อธิการบดี
| valign="top" | สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
| valign="top" | (พ.ศ. 2542 -2547)
|-
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
| valign="top" style="background: Lavenderblush" |อธิการบดี
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2547]] - [[29 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2547/D/113/011.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายช่วงโชติ พันธุเวช (วาระแรก) </ref><br>[[30 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]] - [[29 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2555]] <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/028/20.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายช่วงโชติ พันธุเวช (วาระที่สอง)</ref>
|-
| valign="top" | 13. รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย
| valign="top" |อธิการบดี
| valign="top" | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| valign="top" |[[30 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2555]] - ปัจจุบัน<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/187/34.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นายฤๅเดช เกิดวิชัย)</ref>
|}
 
{| class="toccolours" width="100%"
|-
| colspan="3" style="background: #0066FF" align="center" |'''รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย ในอดีต - ปัจจุบัน '''
|-
! style="background: Hotpink; " | รายนามนายกสภา
! style="background: Hotpink; " | สถานะสถานศึกษา
! style="background: Hotpink; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign="top" |1. นาย บรรหาร ศิลปอาชา
| valign="top" | สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
| valign="top" | สิ้นสุดดำรงตำแหน่งราวปี 2548
|-
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | 2. นาย กร ทัพพะรังสี
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | ปัจจุบัน
|}
 
== มาตรฐาน ISO ที่มหาวิทยาลัยได้รับ ==
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรกที่ได้รับรอง ISO 9001 และ ISO 14000 (สิ่งแวดล้อม)
* ISO 14000:2004 ด้านสิ่งแวดล้อม
* ISO 9001:2008 สำนักงานอธิการบดี
* ISO 9001:2008 สำนักทรัพย์สินและรายได้
 
* ISO 9001:2008 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
* ISO 9001:2008 กองบริการการศึกษา
* ISO 9001:2008 กองนโยบายและแผน
* ISO 9001:2008 กองพัฒนานักศึกษา
* ISO 9001:2008 บัณฑิตวิทยาลัย
* ISO 9001:2008 คณะวิทยาการจัดการ
* ISO 9001:2008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
* ISO 9001:2008 คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
* ISO 9001:2008 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
* ISO 9001:2008 คณะศิลปกรรมศาสตร์
* ISO 9001:2008 สถาบันวิจัยและพัฒนา
* ISO ISO/IEC 27001 : 2013 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Award (PMQA) จาก ก.พ.ร.
 
== การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ==
* โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด100อันดับแรกวัดจากคะแนนโอเน็ต
 
* มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยดีที่สุด20อันดับแรกของประเทศไทยอันดับ1ของราชภัฏ4ปีติดต่อกัน
 
* ล่าสุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ค.ศ.2016) ได้รับการจัดอันดับ Ranking Web of Universities อยู่ในอันดับที่ 18 ลดจากเดิม 3 อันดับ ของประเทศ อันดับที่ 1561 ของโลก [http://webometrics.info/en/asia/thailand อ้างอิงจาก Ranking Web of Universities]
 
== เครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ==
 
- University of western sydney
[[ไฟล์:(1)Uni of Western Sydney Westmead campus-1a.jpg|thumb|university of western sydney ]]
 
[[ไฟล์:(1)Uni of Western Sydney Westmead campus-1a.jpg|thumb|university of western sydney ]]
== ทำเนียบผู้บริหารในอดีต - ปัจจุบัน ==
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan="4" style="background: #0066FF" align="center" |'''รายนามผู้บริหาร ในอดีต - ปัจจุบัน'''
|-
! style="background: Hotpink; "| รายนามผู้บริหาร
! style="background: Hotpink; "|ตำแหน่ง
! style="background: Hotpink; "| สถานะสถานศึกษา
! style="background: Hotpink; "| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" |1. อาจารย์ นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์
| valign = "top" |ครูใหญ่
| valign = "top" | โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
| valign = "top" | (พ.ศ. 2480 -2486)
|-
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 2. อาจารย์ มล.ประชุมพร ไกรฤกษ์
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" |ครูใหญ่
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2486 -2491)
|-
| valign = "top" |3. อาจารย์ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
| valign = "top" |อาจารย์ใหญ่
| valign = "top" | โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
| valign = "top" | (พ.ศ. 2491 -2498 และ พ.ศ. 2500 - 2516)
|-
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 4. อาจารย์ ผจงวาด วายวานนท์
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" |อาจารย์ใหญ่
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2498 -2500 )
|-
| valign = "top" |5. อาจารย์ ประเยาว์ ศักดิ์ศรี
| valign = "top" |ผู้อำนวยการ
| valign = "top" | วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
| valign = "top" |(พ.ศ. 2516 -2519)
|-
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 6. ศาสตราจารย์ สมจิต ธนสุกาญจน์
| valign = "top" style="background: Lavenderblush"|ผู้อำนวยการ
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2519 -2524)
|-
| valign = "top" |7. อาจารย์ จำเริญ เสกธีระ
| valign = "top" |ผู้อำนวยการ
| valign = "top" | วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
| valign = "top" | (พ.ศ. 2524 - 2526)
|-
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 8. อาจารย์ กลาย กระจายวงศ์
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" |ผู้อำนวยการ
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2526 - 2534)
|-
| valign = "top" |9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พล กำปังสุ์
| valign = "top" |ผู้อำนวยการ
| valign = "top" | วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
| valign = "top" | (พ.ศ. 2534 -2537)
|-
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
| valign = "top" style="background: Lavenderblush"|อธิการบดี
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2537 - 2542)
|-
| valign = "top" |11.รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด
| valign = "top" |อธิการบดี
| valign = "top" | สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
| valign = "top" | (พ.ศ. 2542 -2547)
|-
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
| valign = "top" style="background: Lavenderblush"|อธิการบดี
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2547]] - [[29 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2547/D/113/011.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายช่วงโชติ พันธุเวช (วาระแรก) </ref><br>[[30 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]] - [[29 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2555]] <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/028/20.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายช่วงโชติ พันธุเวช (วาระที่สอง)</ref>
|-
| valign = "top" | 13. รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย
| valign = "top" |อธิการบดี
| valign = "top" | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| valign = "top" |[[30 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2555]] - ปัจจุบัน<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/187/34.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นายฤๅเดช เกิดวิชัย)</ref>
|}
 
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan = "3" style="background: #0066FF" align="center" |'''รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย ในอดีต - ปัจจุบัน '''
|-
! style="background: Hotpink; "| รายนามนายกสภา
! style="background: Hotpink; "| สถานะสถานศึกษา
! style="background: Hotpink; "| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" |1. นาย บรรหาร ศิลปอาชา
| valign = "top" | สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
| valign = "top" | สิ้นสุดดำรงตำแหน่งราวปี 2548
|-
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 2. นาย กร ทัพพะรังสี
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | ปัจจุบัน
|}
 
== มาตรฐาน ISO ที่มหาวิทยาลัยได้รับ ==
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรกที่ได้รับรอง ISO 9001 และ ISO 14000 (สิ่งแวดล้อม)
* ISO 14000:2004 ด้านสิ่งแวดล้อม
* ISO 9001:2008 สำนักงานอธิการบดี
* ISO 9001:2008 สำนักทรัพย์สินและรายได้
 
* ISO 9001:2008 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
* ISO 9001:2008 กองบริการการศึกษา
* ISO 9001:2008 กองนโยบายและแผน
* ISO 9001:2008 กองพัฒนานักศึกษา
* ISO 9001:2008 บัณฑิตวิทยาลัย
* ISO 9001:2008 คณะวิทยาการจัดการ
* ISO 9001:2008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
* ISO 9001:2008 คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
* ISO 9001:2008 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
* ISO 9001:2008 คณะศิลปกรรมศาสตร์
* ISO 9001:2008 สถาบันวิจัยและพัฒนา
* ISO ISO/IEC 27001 : 2013 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Award (PMQA) จาก ก.พ.ร.
 
== การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ==
* โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด100อันดับแรกวัดจากคะแนนโอเน็ต
 
* มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยดีที่สุด20อันดับแรกของประเทศไทยอันดับ1ของราชภัฏ4ปีติดต่อกัน
 
* ล่าสุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ค.ศ.2016) ได้รับการจัดอันดับ Ranking Web of Universities อยู่ในอันดับที่ 18 ลดจากเดิม 3 อันดับ ของประเทศ อันดับที่ 1561 ของโลก [http://webometrics.info/en/asia/thailand อ้างอิงจาก Ranking Web of Universities]
 
== การเดินทาง ==
1,663

การแก้ไข