ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ไม่เป็นสารานุกรม
(ไม่เป็นสารานุกรม)
ปีพ.ศ. 2550 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรก รับโดยรับนักศึกษาจำนวน 80 คน จนกระทั่งปัจจุบัน<ref>http://www.nurse.ssru.ac.th/index.php/th/2016-11-14-05-57-27/2016-09-22-03-26-56.html</ref>
 
== ความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพกับหน่วยงานอื่น ๆ ==
 ความร่วมมือในทางวิชาการตลอดจนการดำเนินกิจกรรม การบริหารโครงการข้อมูลที่เป็นความลับ การรักษาความลับ การตีพิมพ์ผลงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฯ ให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของโครงการที่จัดขึ้นเป็นรายกรณี
- โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
# โรงพยาบาลยินดีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 
# หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ และอื่นๆอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการพัฒนาหน่วยงานทั้งสองฝ่ายให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการอย่างเสมอภาคและด้วยความสมัครใจ
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
# หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการส่งเสริมให้บุคลากรในเครือข่ายได้ทำการศึกษา การวิจัย และการบรรยายร่วมกันเป็นประจำ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทำงาน การฝึกงาน และการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
# หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
- โรงพยาบาลศิริราช
'''หน่วยงานที่ทำความร่วมมือ'''[[ไฟล์:ทรงพระเจริญ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงนามถวายพระ - Flickr - Abhisit Vejjajiva.jpg|thumb|โรงพยาบาลศิริราช]]
* [[โรงพยาบาลศิริราช]]
 
* [[โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)|โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)]]
== กรอบและแนวทางของความร่วมมือ ==
* โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
๑. โรงพยาบาลยินดีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 
๒. หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ และอื่นๆอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการพัฒนาหน่วยงานทั้งสองฝ่ายให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการอย่างเสมอภาคและด้วยความสมัครใจ
 
๓. หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการส่งเสริมให้บุคลากรในเครือข่ายได้ทำการศึกษา การวิจัย และการบรรยายร่วมกันเป็นประจำ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทำงาน การฝึกงาน และการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
๔. หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
 
== การบริหารความร่วมมือ ==
         ความร่วมมือในทางวิชาการตลอดจนการดำเนินกิจกรรม การบริหารโครงการข้อมูลที่เป็นความลับ การรักษาความลับ การตีพิมพ์ผลงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฯ ให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของโครงการที่จัดขึ้นเป็นรายกรณี
 
== สถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน ==
1 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 
http://www.siphhospital.com/
 
2 โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริ
 
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
http://www.si.mahidol.ac.th/th/
 
3 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะ
 
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
http://www.vajira.ac.th/b/
 
4 โรงพยาบาลสมิติเวช
 
https://www.samitivejhospitals.com/th/
 
5 โรงพยาบาลกรุงเทพ
 
https://www.bangkokhospital.com/
 
6 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 
http://www.pmk.ac.th/
 
7 โรงพยาบาลพญาไท
 
http://www.phyathai.com/
 
8 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
 
http://www.vichaivej.com/
 
9 โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
 
https://www.bumrungrad.com/thai
 
10 โรงพยาบาลเปาโล
 
http://paolohospital.com/Home/
 
11 โรงพยาบาลสิรินธร ส านักการแพทย์
 
กรุงเทพมหานคร
 
http://www.sirindhornhosp.go.th/
 
12 โรงพยาบาลยันฮี
 
http://th.yanhee.net/
 
13 โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
http://www.bsh.go.th/
 
14 โรงพยาบาลเมโย
 
http://www.mayokaset.com/th/index.php
 
15 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
http://www.nurse.ssru.ac.th/
 
16 โรงพยาบาลเสรีรักษ์
 
http://www.seriruk.co.th/TH/
 
17 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 
[http://www.brh.go.th:82/ http://www.brh.go.th:]
 
18 นีีโราบาลเจ้าพระยา
 
http://www.chaophya.com/
 
19 โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
http://med.mahidol.ac.th/
 
อ่านเพิ่มเติมที่ [http://www.nurse.ssru.ac.th/images/nur%20Pdf/1875.pdf]
 
== งานวิจัยที่ผ่านมา ==
[[The Related Risk Factors and Self-efficacy of Women To Prevent Breast Cancer]]
 
[[Effectiveness Of Applied Folk Art Plong Stick Exercise And Social Support Towards Self-Care Behaviors Of Elderly]]
 
[[The Quality Of Life Among Elderly In Bang Krabue Community Of Bangkok Metropolitan , Thailand]]
 
[[Stress And Anxeity Of Undergraduate Nursing Student]]
 
[[Anxeity Of Senior High School In Preparation For University Admission]]
 
[[Model Of Community Care For Patients With Chronic Mental Illness]]
 
[[Psychoeducation To Enhance Self-Efficacy And The Quality Of Life The Elderly In Bangnanglee Sub-Distri]]
 
== Health and Wellness Resource Center ==
'''Suan Sunandha Rajabhat University'''
 
http://galenet.galegroup.com/servlet/HWRC;jsessionid=88473FA9BB883D9BD4298BC910D797DE?locID=thssru
 
== Health Reference Center Academic ==
'''Suan Sunandha Rajabhat University'''
 
http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=HRCA&u=thssru
 
== Nursing Resource Center ==
'''Suan Sunandha Rajabhat University'''
 
http://find.galegroup.com/nrcx/start.do?prodId=NRC&userGroupName=thssru
 
== Nursing and Allied Health Collection ==
'''Suan Sunandha Rajabhat University'''
 
http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPNU&u=thssru&authCount=1
 
== Gale Virtual Reference Library ==
'''Suan Sunandha Rajabhat University'''
 
http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=GVRL&u=thssru&authCount=1
 
== หลักสูตรการศึกษา ==
|-
|}
 
==  งานวิจัยที่ผ่านมา ==
# The Related Risk Factors and Self-efficacy of Women To Prevent Breast Cancer
# Effectiveness Of Applied Folk Art Plong Stick Exercise And Social Support Towards Self-Care Behaviors Of Elderly
# The Quality Of Life Among Elderly In Bang Krabue Community Of Bangkok Metropolitan , Thailand
# Stress And Anxeity Of Undergraduate Nursing Student
# Anxeity Of Senior High School In Preparation For University Admission
# Model Of Community Care For Patients With Chronic Mental Illness
# Psychoeducation To Enhance Self-Efficacy And The Quality Of Life The Elderly In Bangnanglee Sub-Distri
 
== อ้างอิง ==
1,663

การแก้ไข