ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7016105 สร้างโดย JBot (พูดคุย) อ่านแล้วมีเนื้อหาและแหล่งอ้างอิง)
 
{{คำพูด|ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนนักศึกษาถึงระดับปริญญาตรีในสาขาครุศาสตร์ หลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู |พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518}}โดยมีวิทยาลัยครู จำนวน 17 แห่ง ได้แก่<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/174/5.PDF พระราชกฤษฎีกายกฐานะสถาบันฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518] </ref>
{{บน}}
{{บน}}*วิทยาลัยครูจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
*วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
*วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
*วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
*วิทยาลัยครูพระนคร กรุงเทพมหานคร
*วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา{{กลาง}}*วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
*วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
*วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
*วิทยาลัยครูยะลา จังหวัดยะลา
1,663

การแก้ไข