ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

 
== ชีวิตในมหาวิทยาลัย ==
การเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนั้นจะใช้เวลาในการเรียนต่างกันตามแต่ละหลักสูตรในแต่ละคณะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาในการเรียน 4 ปี แต่สำหรับคณะครุศาสตร์ จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งนักศึกษาขมหาวิทยาลัยฯของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมาก เพราะแต่ละพื้นที่สัคมโดยรอบต่าสังคมโดยรอบต่างกันสิ้นเชิง
* '''พื้นที่เก่าในเมือง'''
นักศึกษาที่ทำการเรียนและใช้ชีวิตในพื้นที่เก่าในเมือง จะใช้ชีวิตแบบสังคมเมือง เพราะพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในกลางเมืองอุดรธานี
* '''พื้นที่ใหม่สามพร้าว'''
 
นักศึกษาที่ทำการเรียนและใช้ชีวิตในพื้นที่ใหม่สามพร้าว จะเป็นนักศึกษาที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสังคมชนบท เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ก่อสร้างใหม่ ในพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ ร่วมทั้งได้รับความร่มเย็นของพืชพรรณน่าพรรณนาๆ ชนิดอีกด้วย บรรยายกาศบรรยากาศชวนให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสดี นอกจากนั้นโดยพื้นที่นี้ยังเป็นที่พื้นที่ขนาดกว้างใหญ่และ พร้อมยังเป็นพื้นที่ที่ได้บรรยายกาศให้บรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของชีวิตเด็กมหาวิทยาลัยฯ โดยแท้นักศึกษาและคณาจารย์อีกด้วย
พื้นที่ใหม่สามพร้าว
 
นักศึกษาที่ทำการเรียนและใช้ชีวิตในพื้นที่ใหม่สามพร้าว จะเป็นนักศึกษาที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสังคมชนบท เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ก่อสร้างใหม่ ในพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ ร่วมทั้งได้รับความร่มเย็นของพืชพรรณน่าชนิด บรรยายกาศชวนให้สดชื่นแจ่มใสดี นอกจากนั้นพื้นที่นี้ยังเป็นที่พื้นที่ขนาดใหญ่และยังเป็นพื้นที่ที่ได้บรรยายกาศของชีวิตเด็กมหาวิทยาลัยฯ โดยแท้
 
=== กิจกรรมและประเพณีของมหาวิทยาลัย ===
มหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเพื่อที่จะได้พบปะและทำความรู้จักกันในระดับคณะและทั้งระดับมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งมีการจัดหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี
* '''ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่'''
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี <ref>http://www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/399-sep-13-2016-b.html</ref>ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นประจำทุกปีในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษาซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม โดยมีท่านอธิการบดี จะมากล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษด้วย โดยจะมีนักศึกษาใหม่เข้าปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย และชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษา ตลอดจนข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
* '''ประกวดเฟรชชี่คณะ'''
กิจกรรมการประกวดเฟรชชี่คณะ Faculty of Freshy นั้น เป็นการจัดประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนของแต่ละคณะ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย UDRU Freshy ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุกๆ ปี ก่อนการมีการจัดประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย UDRU Freshy ขึ้น 2-3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นงานระดับคณะ แต่ละคณะจะกำหนดการและสถานที่เองทั้งหมด โดยอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยฯ
1,663

การแก้ไข