ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

* '''พระครูพิพัฒน์บรรณกิจ'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|'''สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)''']]
{{Col-end}}
 
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/1781.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๘๒ หน้า ๑๗๘๓-๑๗๘๔</ref>
* '''พระครูมหาคณานุสิชฌม์''' ''สังฆอิศริยาลังการ วิจารณโกศล วิมลสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต'' พระครูปลัดขวา
* '''พระครูจุลคณานุสาสน์''' ''วิจารโณภาสภาคยคุณ สุนทรสังฆานุคุตติ วิสุทธิสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต'' พระครูปลัดซ้าย
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร'''
* '''พระครูพรหมวิหาร''' พระครูปริตร
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูพิมลสรภาณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิบุลบรรณวัตร'''
* '''พระครูสังฆบริหาร'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
{{Col-2}}
* '''พระครูวินัยกรณ์โศภน'''
* '''พระครูญาณวิสุทธิ์''' พระครูปริตร
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูพิศาลสรคุณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิพัฒน์บรรณกิจ'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}
; [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)]]
ตั้งฐานานุกรมได้ 16 รูป คือ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/036/388.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10 หน้า 389-390</ref>
2,534

การแก้ไข