ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิสุทธิ"

เพิ่มขึ้น 713 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*'''ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ''' ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดำเนิน ([[ญาณ|วิปัสสนาญาณ ๙]])
*'''ญาณทัสสนวิสุทธิ''' ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ คือ ความรู้ใน[[มรรค|อริยมรรค]] หรือมรรคญาณ ความเป็น[[อริยบุคคล]]ย่อมเกิดขึ้นในวิสุทธิ์ข้อนี้ เป็นอันบรรลุผลที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
==วิสุทธิ ๗ กับ วิปัสสนาญาณ==
วิสุทธิ ๗ เป็นปัจจัยส่งต่อกันขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพาน ดังบรรยายในรถวินีตสูตร(พระสูตรหนึ่งใน[[พระไตรปิฎก]])เปรียบวิสุทธิ ๗ กับรถเจ็ดผลัดส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมาย
==อ้างอิง==
*[[:s:โอปัมมวรรค - ๔. รถวินีตสูตร|รถวินีตสูตร]] จาก[[พระไตรปิฎก]] (ภาษาไทย)
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".
* [http://84000.org/tipitaka/dic/ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม".]
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พุทธธรรม".
==ดูเพิ่ม==
*[[ญาณ]]
*[[ญาณทัสสนะ]]
*[[วิปัสสนากรรมฐาน]]
 
[[หมวดหมู่:หลักธรรมในพุทธศาสนา]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์พุทธศาสนา]]
880

การแก้ไข