ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
'''สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓''' <ref>http://www.htc.ac.th/webroot59/index.php?option=List&id_type=1&id_view=74&to=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2&</ref>เดิมชื่อว่า '''วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่''' แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2481 เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา ได้เปิดดำเนินการขึ้นในจังหวัดสงขลาพร้อมกัน 2 โรง คือ โรงเรียนช่างไม้สงขลา และ[[วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา|โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา]] เมื่อเริ่มดำเนินการโรงเรียนช่างไม้สงขลา มีครู 2 คน คือ นายจาบ แสงจันทร์ เป็นครูใหญ่ และ นายเขื่อน เขมาภรณ์ เป็นครูน้อย มีนักเรียน 30 คน อาศัยอาคารหลังเล็กในบริเวณโรงเรียนประชาบาล 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (โรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน) เป็นอาคารเรียนและที่ทำการ โรงฝึกงานอาศัยร่มไม้ของต้นก้ามปูและต้นหูกวาง ทางด้านโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา เปิดสอนแผนกช่างเย็บผ้า และแผนกช่างทอผ้า แผนกช่างเย็บผ้า ได้เช่าห้องแถว 1 ห้อง ที่หน้าวัดดอนรักษ์ถนนไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา เป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้ย้ายมาเช่าห้องแถวใหม่ที่หน้าสาขาสมาคมรัฐธรรมนูญ ถ.กาญจนวนิช (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา) เป็นสถานที่เรียน พ.ศ. 2482 โรงเรียนช่างไม้สงขลา และโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา ต่างได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนช่างไม้สงขลาได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นที่บริเวณวัดนาถม ซึ่งร้างมานานแล้ว ส่วนโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นในที่ดินของราชพัสดุ กับที่ดินของการรถไฟ (ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ในปัจจุบัน) 
'''สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓''' เดิมชื่อว่า '''วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่'''
 
พ.ศ.2501 โรงเรียนช่างไม้สงขลา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสงขลา มีนายสุธน เจริญพงศ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 
พ.ศ.2510 โรงเรียนการช่างสงขลา ได้ถูกจัดเป็นโรงเรียน โครงการเงินกู้พ่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ.2510-2514 
 
พ.ศ.2514 โรงเรียนการช่างสงขลา โดยนายสุธน เจริญพงศ์ ได้ย้ายมาเรียนในที่ใหม่ที่หลักกิโลเมตรที่ 25 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนเทคนิคสงขลา" และปีต่อมาโรงเรียนการช่างสตรีสงขลาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนอาชีวศึกษาสงขลา" 
 
1 ตุลาคม 2519 ทั้งสองได้รับการยกฐานะรวมกันขึ้นเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โดยให้โรงเรียนเทคนิคสงขลาเป็นวิทยาเขต 1 และให้โรงเรียนเทคนิคสงขลามีพื้นที่ประมาณ เป็นวิทยาเขต2 
 
1 ตุลาคม 2522 โรงเรียนเทคนิคสงขลา วิทยาเขต 1 ได้แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาซึ่งมีอยู่ 2 วิทยาเขตโดยวิทยาเขต1 ได้เปลี่ยนมาเป็น [[วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่]] ชึ่งตั้งอยู่เลขที่191/1 ถนนกาญจนนิชอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีพื้นที่ 80 ไร่3งาน16.6 ตารางวาเป็นวิทยาลัยที่เปิดทำการสอนทางช่างอุตสาหกรรม 
 
ปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้รับประกาศให้จัดการเรียนการสอนนระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการและให้รวมวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จำนวน 9 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอำศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ระบุว่า "สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมเข้าไว้ในสถาบันการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าด้วยกันในสถาบันอาชีวศึกษาสามารถทำได้โดยคำนึงถึงความร่วมมือที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรร่วมกันทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ... "<ref>http://www.ivene3.ac.th/index.php/history/</ref>
1,663

การแก้ไข