ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ่าวไทย"

เพิ่มขึ้น 80 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== [[ทะเล]]อันเป็นอ่าวไทย ===
 
[[ไฟล์:AoThai-Ratchakitcha.jpg|300px|thumb|right|แผนที่แนบท้าย[[พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502]]]]
 
[[พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502]] เป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเมื่อ [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2502]] ประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม 76 ตอนที่ 92 หน้าที่ 430 วันที่ [[29 กันยายน]] ปีเดียวกันนั้น และมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ เนื่องจากเขตจังหวัดต่าง ๆ ทางทะเลในอ่าวไทยตอนในยังไม่เป็นที่ชัดแจ้ง เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติบางประการจึงควรจะได้กำหนดเสียให้เป็นที่ชัดแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการปกครองและความสะดวกของประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
==== จังหวัดสมุทรสงคราม ====
 
จากจุดอักษร ข. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดเพชรบุรี]]กับ[[จังหวัดสมุทรสงคราม]]ไปถึงจุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 พิลิปดาตะวัออก
 
จากจุดอักษร ค. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดสมุทรสงคราม]]กับ[[จังหวัดสมุทรสาคร]]ไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 พิลิปดาตะวันออก
 
==== จังหวัดสมุทรสาคร ====
 
จากจุดอักษร ค. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดสมุทรสงคราม]]กับ[[จังหวัดสมุทรสาคร]]ไปถึงจุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 พิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดอักษร ง. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดสมุทรสาคร]]กับ[[จังหวัดธนบุรี]]ไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 พิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 พิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 พิลิปดาตะวันออก
==== จังหวัดธนบุรี ====
 
จากจุดอักษร ง. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดสมุทรสาคร]]กับ[[จังหวัดธนบุรี]]ไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 พิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดอักษร จ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดธนบุรี]]กับ[[จังหวัดสมุทรปราการ]] ขนานกับเส้นลองจิจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 พิลิปดาตะวันออก
 
สำหรับพื้นที่[[จังหวัดธนบุรี]]ในแผนที่นั้น ปัจจุบันคือ[[เขตบางขุนเทียน]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
==== จังหวัดสมุทรปราการ ====
 
จากจุดอักษร จ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดธนบุรี]]กับ[[จังหวัดสมุทรปราการ]] ขนานกับเส้นลองจิจูดไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 พิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดอักษร ฉ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดสมุทรปราการ]]กับ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]ไปถึงจุดหมายเลข (4) ละติจุด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 พิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 พิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 พิลิปดาตะวันออก
==== จังหวัดฉะเชิงเทรา ====
 
จากจุดอักษร ฉ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดสมุทรปราการ]]กับ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]ไปถึงจุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 พิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดอักษร ช. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]กับ[[จังหวัดชลบุรี]]ไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 พิลิปดาตะวันออก
 
==== จังหวัดชลบุรี ====
 
จากจุดอักษร ช. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]กับ[[จังหวัดชลบุรี]]ไปถึงจุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 พิลิปดาตะวันออก
 
จากจุดอักษร ซ. [[แหลมบ้านช่องแสมสาน]] [[ตำบลสัตหีบ]] [[อำเภอสัตหีบ]] ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-57 ลิปดา-45 พิลิปดาตะวันออก; ขนานกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 พิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 พิลิปดาตะวันออก
ผู้ใช้นิรนาม