ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสุทธิวราราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ที่สำคัญยิ่งเมื่อวันที่ [[12 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2511]] ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทธิวราราม ซึ่งเป็นการทอดผ้าพระกฐินหลวงครั้งแรก ณ วัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวง'''<ref>[http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/150463?channel=2&page=11 ตอนบ่ายวันที่ 12 ตุลาคม 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดมหาพฤฒารามและวัดสุทธิวราราม -- สำนักพระราชวัง]</ref> หลังจากถวายผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว ได้ตรัสกับ[[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)]] ประธานองคมนตรี ผู้รับเสด็จใกล้ชิดว่า {{คำพูด|ขอฝากดูแลวัดนี้ด้วย มีโอกาสจะมาอีก}}
หลังจากนั้น วัดสุทธิวราราม ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยและศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนและเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตร กุลธิดา สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันวัดสุทธิวราราม มีรองศาสตราจารย์ ดร. พระสุธีรัตนบัณธิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]และรองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] เป็นเจ้าอาวาส
 
== ถาวรวัตถุภายในวัด ==
วัดสุทธิวรารามมีที่ดินที่ตั้งวัด โดยมีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 13 วา มีสิ่งปลูกสร้างดังนี้
1,137

การแก้ไข