ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิษวิทยา"

<br />
 
สารพิษที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมี4กลุ่ม ได้แก่<br />
 
1.1กลุ่มมอแกนโนคลอรีน (Organocholrine) สารพิษกลุ่มนี้มีความคงตัวสลายตัวได้ยาก บางชนิดมีพิษตกค้างเป็นสิบๆปี มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลง มีฤทธิ์กกประสาททำให้หน้ามืดวิงเวียนศีระษะและอาจทำให้หัวใจวายและตายได้ สารพิษจำพวกนี้ ได้แก่ ดีดีที ออลดริน ดิลดริน เอนดริน เฮปคาคลอร์ ลินแดน และอื่นๆ<br />
1.2กลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต(Organophosphate) เป็นสารที่มีฟอสฟอรัส(P) เป็นองค์ประกอบสำคัญ สารพิษกลุ่มนี้สลายตัวได้ง่ายและมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมไม่นานนัก เฉลี่ยประมาณ3-15วัน จะมีพิษรุนแรง มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้ดี สารพิษพวกนี้จะมีผลต่อระดับความดันโลหิตและระดับเอนไซม์โคลีนเอสสเตอเรส (Cholinesterase) ในเลือด หากๆด้รับสารเข้าไปจะวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ เป็นตะคริว สารพิษจำพวกนี้ ได้แก่ คาร์บาริล,คาร์โบฟูเรน,ไบกอน และอื่นๆ
 
1.2กลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต(Organophosphate) เป็นสารที่มีฟอสฟอรัส(P) เป็นองค์ประกอบสำคัญ สารพิษกลุ่มนี้สลายตัวได้ง่ายและมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมไม่นานนัก เฉลี่ยประมาณ3-15วัน จะมีพิษรุนแรง มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้ดี สารพิษพวกนี้จะมีผลต่อระดับความดันโลหิตและระดับเอนไซม์โคลีนเอสสเตอเรส (Cholinesterase) ในเลือด หากๆด้รับสารเข้าไปจะวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ เป็นตะคริว สารพิษจำพวกนี้ ได้แก่ คาร์บาริล,คาร์โบฟูเรน,ไบกอน และอื่นๆ<br />
 
1.3กลุ่มไบรีรอย (Pyrethroids) เป็นสารพิษที่มีในธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ขึ้นของมนุษย์ สารพิษกลุ่มนี้ใช้ฆ่าแมลงได้ดี แต่มีทุนสูงเพราะทุนในการสังเคราะห์จะสูงกว่าการสกัดในธรรมชาติ สารพิษกลุ่มนี้มีการสลายตัวง่าย มีพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นน้อย
<br />
👉สารพิษกำจัดวัชชพืช (herbicides) เป็นสารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดวัชพืช ปัจจุบันมีสารพิษกำจัดวัชชพืชจำกน่ายอยู่มากกว่า150ชนิด หลายร้อยสูตรมีประสิทธิภาพการตกค้างอยู่ในดินเวลานาน ได้แก่ 2,4,5-7,2,4-D,ดาราบอน 85% อะตราซีน และอื่นๆ
👉สารพิษกำจัดเชื้อรา (fungicides) เป็นสารเคมีที่ใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อราที่เมล็ดพืช ผลไม้ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ตลอดจนเชื้อราบนผิวดิน สารพิษกลุ่นี้มีมากกว่า250ชนิด เช่น คอปเปอร์ซัลเฟต แคปเทน ไชเนป นาเนบ เบนเลท และอื่นๆ
👉สารพิษป้องกันกำจัดสัตว์แทะ (rodenticides) เป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ บางชนิดมีพิษร้ายแรงมาก ตัวอย่างของสารพิษพวกนี้ ได้แก่ โซเดียมโมโนฟลูออไรด์-อาซีเดท,ซิงค์ฟอสไซด์,วอฟาริน และอื่นๆ<br />
 
2.)โลหะหนัก เป็นสารพิษที่พบในธรรมชาติและที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น โลหะหนักที่สำคัญ ได้แก่
22

การแก้ไข