ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

 
== ประวัติ ==
'''สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี''' ('''สสวท.''') จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[18 มกราคม]] [[พ.ศ. 2515]] โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42๔๒ ลงวันที่ [[16 มกราคม]] [[พ.ศ. 2515]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/009/1.PDF ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42๔๒ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ประกาศจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89๘๙ ตอน 9 ก พิเศษ หน้า 1-14๑๔ 17๑๗ มกราคม พ.ศ. 2515๒๕๑๕ </ref> ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญจาก[[โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ]] (UNDP) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในกำกับ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตาม[[พระราชบัญญัติ]]สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [[พ.ศ. 2541]] แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) [[พ.ศ. 2548]]<ref>[http://www.ipst.ac.th/master_plan/part1/1_1.doc ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ สสวท.]</ref>
 
== กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ==
ผู้ใช้นิรนาม