ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"

'''ระยะแรก'''
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเป็นช่วงระหว่างและก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง การศึกษาในระยะนี้เป็นการศึกษาโดย[[นักประวัติศาสตร์]]ทางการเมือง(Diplomatic Historian)เพียงด้านเดียว ระยะแรกของการศึกษานี้ถือเป็นยุคทองของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ว่าได้เพราะเป็นการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างจริงจัง จึงทำให้ผลการศึกษามีความแม่นยำและตรงกับความเป็นจริงโดยมีการคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงน้อยที่สุด การศึกษาในระยะแรกเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา(Descriptive analysis)ซึ่งเป็นการมุ่งศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เพื่อทราบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
 
'''ระยะที่สอง'''
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนถึงสงคารมโลกครั้งที่สอง ในระยะที่สองนี้นักวิชาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นศึกษาเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้น โดยไม่ได้พิจารณามากนัก และศึกษาปัญหาทางการเมืองซึ่งจะส่งผลถึงการทำสงครามและการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศสมาคมที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เกิดขึ้นหลายแห่งในระยะนี้ เช่น "The Royal Institute of International Affairs ในกรุงลอนดอน The Council of Foreign Relation sand The Foreign Policy Association ในกรุงนิวยอร์ก สมาคมดังกล่าวได้ตีพิมพ์หนังสือและเผยแพร่บทความวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีการศึกษาประวัติศาสตร์ทางการฑูตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เมื่อสงครามสิ้นสุดลงมีการสนใจการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น โดยมีการเพิ่มวิชาเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมหาวิทยาลัยฝั่งอเมริกาและยุโรปโดยเฉพาะในอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับอิทธิพลทางการเมือง
 
'''ระยะที่สาม'''
29

การแก้ไข