ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยรังสิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{| width="100%" align="center" class="toccolours" style=" border: 1px solid#cccccc Deepskyblue; background: Azure;"
<br clear="all"/>
{| width="100%" align="center" class="toccolours" style=" border: 1px solid Deepskyblue; background: Azure;"
|-
! style="background:Deepskyblue; font-size:1.1em;" colspan="3"| [[มหาวิทยาลัยรังสิต|<font style="color:white;">มหาวิทยาลัยรังสิต</font>]]
| <center>[[ภาพ:logorsu.gif|40px]]</center>
| style="background: Deepskyblue " align="center" | '''หน่วยงานใน[[มหาวิทยาลัยรังสิต]]'''
 
|-
! style="color:black; vertical-align:top; border:1px solid #cccccc; border-bottom:0; background:Hotpink;"|[[คณะ|<font style="color:white;">คณะ</font>]]
! style="background: Hotpink; color: white; " | &nbsp;
| style="text-align:left; border:1px solid #cccccc; border-left:0; border-bottom:0;"|
! style="background: Hotpink" | หน่วยงาน
[[คณะนิติศาสตร์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต|นิติศาสตร์กายภาพบำบัด]] ·
• [[คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต|การแพทย์แผนตะวันออก]]
[[คณะนิเทศศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิเทศศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์]] ·
[[คณะบริหารธุรกิจทัศนแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|บริหารธุรกิจทัศนแพทยศาสตร์]] ·
[[คณะบัญชีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต|บัญชีเทคนิคการแพทย์]] ·
[[คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีชีวภาพ]] ·
[[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีสารสนเทศ]] ·
[[คณะศิลปกรรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปกรรมนิติศาสตร์]] ·
[[คณะเภสัชศาสตร์นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เภสัชศาสตร์นิเทศศาสตร์]] ·
[[คณะพยาบาลศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|พยาบาลศาสตร์บริหารธุรกิจ]] ·
[[คณะศิลปศาสตร์บัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปศาสตร์บัญชี]] ·
[[คณะวิทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์]] ·
[[คณะศึกษาศาสตร์เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศึกษาศาสตร์เภสัชศาสตร์]] ·
[[คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|รัฐประศาสนศาสตร์]] ·
[[คณะเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์]] ·
[[วิทยาลัยดนตรีคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยดนตรีศิลปกรรม]]
• [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปศาสตร์]]
• [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศึกษาศาสตร์]]
• [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เศรษฐศาสตร์]]
[[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] ·
[[คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต|อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ]]
! style="color:white; background:white;" rowspan="4"| [[ภาพ:logorsu.gif|90px]]
|-
! style="vertical-align:top; border:1px solid #cccccc; border-bottom:0; background:Hotpink;"| [[วิทยาลัย|<font style="color:white;">วิทยาลัย</font>]]
|align="center"| '''[[คณะ]] '''
| style="text-align:left; border:1px solid #cccccc; border-left:0; border-bottom:0;"|
|
[[คณะกายภาพบำบัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|กายภาพบำบัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์]] ·
[[คณะการแพทย์แผนตะวันออกวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|การแพทย์แผนตะวันออกวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์]] ·
[[คณะทันตแพทยศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต|ทันตแพทยศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม]] ·
[[คณะทัศนแพทยศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต|ทัศนแพทยศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ]] ·
[[คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคนิคการแพทย์วิทยาลัยดนตรี]] ·
[[คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีชีวภาพ]] ·
[[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีสารสนเทศ]] ·
[[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิติศาสตร์]] ·
[[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิเทศศาสตร์]] ·
[[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|บริหารธุรกิจ]] ·
[[คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต|บัญชี]] ·
[[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|พยาบาลศาสตร์]] ·
[[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เภสัชศาสตร์]] ·
[[คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|รัฐประศาสนศาสตร์]] ·
[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาศาสตร์]] ·
[[คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปกรรม]] ·
[[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปศาสตร์]] ·
[[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศึกษาศาสตร์]] ·
[[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เศรษฐศาสตร์]] ·
[[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] ·
[[คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต|อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ]]
|-
! style="color:black; vertical-align:top; border:1px solid #cccccc; border-bottom:0; background:Hotpink;"| ดูเพิ่ม
|align="center"| '''[[วิทยาลัย]]'''
| style="text-align:left; border:1px solid #cccccc; border-left:0; border-bottom:0;"|
|
[[วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยแพทยศาสตร์]] ·
[[วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์]] ·
[[วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม]] ·
[[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนานาชาติ]] ·
[[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยดนตรี]]
|-
|align="center"| '''ดูเพิ่ม'''
|
[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต]]
|}
32,569

การแก้ไข