ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

แก้ไขเล็กน้อย
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แก้ไขเล็กน้อย)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# [[สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันพลศึกษา]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# [[คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
ผู้ใช้นิรนาม