ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

แก้ไขเล็กน้อย
(แก้ไขเล็กน้อย)
| motto =
| song =
| color = {{color box|green}} สีเขียว
| tree =
| campus =
| footnote =
| logo = [[ไฟล์:Logo88.png|260px]]
| color colours= {{color box|green}} สีเขียว }}
}}
'''สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์''' เป็นหน่วยงานในสังกัด[[กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย)|กระทรวงวัฒนธรรม]] โดย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]เป็นผู้พระราชทานนามสถาบัน ซึ่งหมายถึง สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมด้วย <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/078/22.PDF พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑]</ref> ปัจจุบันมีนายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ เป็นอธิการบดี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/051/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ)]</ref>
 
== หน่วยงาน ==
==== คณะ ====
* [http://ffa.bpi.ac.th/ [คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|คณะศิลปวิจิตร]]
* [http://fda.bpi.ac.th/ [คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|คณะศิลปนาฏดุริยางค์]]
* [http://fed.bpi.ac.th/ [คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|คณะศิลปศึกษา]]
 
==== วิทยาลัยนาฏศิลป ====
{{กลาง}}
* [http://www.cdacm.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ]
* [http://www.cdanr.bpi.ac.th/[ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ]]
* [http://www.cdare.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ]
* [http://www.cdaks.bpi.ac.th/ [วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ]]
* [http://www.cdapt.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ]
* [http://www.cdans.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ]
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.bpi.ac.th/ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]
* [http://ffa.bpi.ac.th/ คณะศิลปวิจิตร]
* [http://fda.bpi.ac.th/ คณะศิลปนาฏดุริยางค์]
* [http://fed.bpi.ac.th/ คณะศิลปศึกษา]
 
{{สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์}}
ผู้ใช้นิรนาม