ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมสรรพากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''กรมสรรพากร''' (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัด[[กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)|กระทรวงการคลัง]]<ref>[http://www.mof.go.th/mof2000/index_mof2000.html หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง ]</ref> ที่เริ่มก่อตั้งในสมัย[[รัชกาลที่ 5]] เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
 
กรมสรรพากร มีหน้าที่ในการจัดเก็บ[[ภาษี]]จากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตาม[[ประมวลรัษฎากร]] และ[[กฎหมาย]]อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้[[รัฐบาล]] เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ [[ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา]] [[ภาษีเงินได้นิติบุคคล]] [[ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม]] [[ภาษีมูลค่าเพิ่ม]] [[อากรแสตมป์]] และ[[อากรรังนกนางแอ่น]]
 
นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และยังทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
1,156

การแก้ไข