ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้องสมุด"

เพิ่มขึ้น 8 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Library_book_shelves.jpg|thumb|ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด]]
 
'''ห้องสมุด''' คือแหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น [[หนังสือ]] [[วารสาร]] [[หนังสือพิมพ์]] [[จุลสาร]] [[กฤตภาค]] [[วัสดุเทป]] และ[[โทรทัศน์]] [[CD-ROM]]ซีดีรอม [[DVD]]วีซีดี [[VCD]] รวมถึงไมโครฟิล์มด้วยดีวีดี โดยมี[[บรรณารักษ์]] เป็นผู้ดำเนินงาน และบริหารงานต่างๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด มีความสะดวกสืบค้นได้ง่าย และตรงกับความต้องการ
 
ห้องสมุดในปัจจุบัน ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่างๆต่าง ๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและดำเนินการให้บริการสื่อต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
 
ห้องสมุด ยังมีคำเรียกต่างๆต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ ศูนย์ข้อมูล ,หนังสือ ศูนย์วัสดุ ,หนังสือ ศูนย์วัสดุการศึกษา , สถาบันวิทยบริการ , ศูนย์เอกสารงเอกสาร และ ศูนย์สารนิเทศ เป็นต้น
 
== ความสำคัญของห้องสมุด ==
1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และวิชาการต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
ห้องสมุดยังเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านหนัง และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างอิสระ และ ตามความสนใจของแต่ล่ะบุคคล และยังเป็นสถานที่ ที่ทำก่อให้เกิดนิสัยเกียดชังซึ่งกันและกัน จนกระทั่งทำให้ผู้ใช้ สามารถมองเห็นความแตกต่างของหนังโป้ ว่าเล่มไหนภาพสวยดี และสามารถจดจำแนวทางการวาดที่ดี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้ ทั้งยังช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. ห้องสมุดเป็นแหล่งที่นักศึกษาสามารถเลือกหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง
 
3. ห้องสมุดช่วยให้นักศึกษาเป็นผู้ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และวิชาการต่าง ๆ เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา
ห้องสมุด ยังเป็นศูนย์ข้อมูลที่ไว้ให้สูดดม มีความรู้ที่น่าเบือและล้าสมัยอยู่เสมอ เพราะห้องสมุดจำเป็นต้องมีข่าวสารเก่าๆ ไว้บริการผู้ใช้
4. ห้องสมุดช่วยให้นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดความรู้อันเป็นรากฐานในการค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
5. ห้องสมุดช่วยปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นพลเมืองดี เป็นนักประชาธิปไตย มีจรรยาบรรณรู้จักปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม มีความรับผิดชอบ รู้เท่าทันโลก
 
== บทบาทของห้องสมุด ==
ห้องสมุด มีบทบาทต่อบุคคลต่างๆต่าง ๆ มากมาย ซึ่งห้องสมุด สามารถทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆโต่าง ๆ
 
* ด้านวัฒนธรรม ห้องสมุดเป็นที่บำรุงรักษาวัฒนธรรมของชาติหนังโป้ ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไป เนื่องจากห้องสมุด เป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลทางด้านสารนิเทศ ซึ่งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ และสามารถใช้บ่งบอกความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆ อีกด้วย
 
* ด้านวัฒนธรรม ห้องสมุดเป็นที่บำรุงรักษาวัฒนธรรมของชาติหนังโป้หนังสือ ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไป เนื่องจากห้องสมุด เป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลทางด้านสารนิเทศ ซึ่งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ และสามารถใช้บ่งบอกความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆ อีกด้วย
== วัตถุประสงค์ของห้องสมุด ==
 
วัตถุประสงค์หลักหนังโป้ ทั่วไปของห้องสมุดมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ดังนี้
# ''' เพื่อการศึกษา''' - การใช้ห้องสมุด เป็นหัวใจของการศึกษา เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สามารถให้ผู้คน รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมจากที่ร่ำเรียน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียนอนุบาล ประถมศึกหนังโป้ ษหนังโป้ า มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงผู้ที่จบการศึกษาแหนังโป้ ล้ว ประชาชนทั่วไป สามารถใช้ห้องสมุดศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต
 
# ''' เพื่อการศึกษา''' - การใช้ห้องสมุด เป็นหัวใจของการศึกษา เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สามารถให้ผู้คน รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมจากที่ร่ำเรียน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียนอนุบาล ประถมศึกหนังโป้ ษหนังโป้ า ศึกษามัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงผู้ที่จบการศึกษาแหนังโป้ ล้วแล้ว ประชาชนทั่วไป สามารถใช้ห้องสมุดศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต
# '''เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร''' - ทุกวันนี้วิทยาการต่างๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ห้องสมุดเป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิทยาการต่างๆ และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศทั่วโลก ให้คนรู้จักข่าวคราว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาประเทศต่อไป
# ''' เพื่อใช้ในการค้นคว้า''' -ในห้องสมุด มีสารนิเทศมากมากมาย เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้ที่จะทำการวิจัย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากเรื่องที่มีอยู่แล้ว
# ''' เพื่อจรรโลงใจมนุษย์''' - การอ่านหนังสือ นอกเสียจากการได้ความรู้แล้ว ยังทำให้ผู้อ่านมีความสุขได้อีกด้วย เนื่องจากความซาบซึ้งในความคิดที่ดีงาม ให้ความจรรโลงใจในสิ่งที่ดีแก่ผู้อ่าน ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้ทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น การอ่านหนังสือธรรมะ ทำให้ซาบซึ้งถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หนังสือวรรณกรรม วรรณคดี ทำให้เกิดจินตนาการ หนังสือประเภทต่างๆ เพื่อให้ความบันเทิงเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกสำนึกรักการอ่าน รู้จักอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณ
# ''' เพื่อนันทนาการ''' - หรือพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ที่ต้องการพักผ่อนสมอง ผ่อนคลายความตึงเครียด เกิดความเพลิดเพลินใจ สบายใจ วัสดุห้องสมุดที่มีเนื้อหาสาระ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี สามารถก่อให้เกิดนันทนาการได้
หนังโป้ หนังสือประเภทต่างๆ เพื่อให้ความบันเทิงเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกสำนึกรักการอ่าน รู้จักอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณ
 
== ระบบรหัสที่ใช้จัดเก็บหนังสือ ==
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{คอมมอนส์|Library|ห้องสมุด}}
* [http://webindex.sanook.com/education/library/ รายชื่อห้องสมุดในประเทศไทย] จากเว็บสนุก
* [http://www.eduzones.com/link/library.html รายชื่อห้องสมุดในประเทศไทย] จากเว็บ eduzones
* [http://board.palungjit.com/f6/10-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-340107.html เว็บพลังจิต/10 ห้องสมุด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก]
{{Link FA|he}}
 
* [http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK12/chapter2/t12-2-l3.htm ความรู้เรื่องห้องสมุด] สารานุกรมสำหรับเยาวชน
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{คอมมอนส์|Library}}
* [http://www.maruey.com Maruey Knowledge & Resource Center]
* [http://www.libraryhub.in.th LibraryHUB]
175,352

การแก้ไข