ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{สั้นมาก}}
'''ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ''
The Columbia Encyclopedia ให้ความหมายว่า “วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและเศรษฐกิจในระบบระหว่างประเทศ” (The Columbia Encyclopedia, 2005)
Absolute Astronomy Reference กล่าวว่า “วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศของรัฐชาติภายในระบบระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ (International Organizations: IOs) องค์การที่ไม่ใช่รัฐชาติ (Non-governmental organizations: NGOs) และบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations: MNCs) (Absolute Astronomy Reference, 2005)
Wikipedia Encyclopedia นิยามว่า “วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง กิจกรรมต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐชาติทั้งหลายภายในระบบระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาทของรัฐชาติ, องค์การระหว่างรัฐ (Inter-governmental organizations: IGOs), องค์การระหว่างประเทศที่ไม่ใช่รัฐ (International non-governmental organizations: INGOs) องค์การที่ไม่ใช่รัฐ (Non-governmental organizations: NGOs) และบรรษัทข้ามชาติ (multi-nation corporations: MNCs) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 หลักใหญ่ๆ ได้แก่ หลักวิชาการ กับ หลักนโยบายสาธารณะ และศึกษาได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แบบปทัสถาน (Normative) หรือ แบบปฏิฐาน (Positive) การวิเคราะห์ด้วยหลักการต่างๆ สามารถนำมาจัดทำเป็นนโยบายการต่างประเทศได้อย่างดี สำหรับการศึกษาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ จะยึดหลักการศึกษาแบบสหวิทยาการ” (Wikipedia, 2011)
 
'''ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ''' ({{lang-en|international relations}}) หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ (รวมทั้งตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ) ทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง ๆ ในโลก
ตั้งแต่ยุคอารยธรรมโบราณ มนุษย์ยังติดต่อเรามีการสื่อสารและสร้างสายสัมพันธ์สมาคมความสัมพันธ์อันหลากหลายกับสังคมอื่นๆ เช่นอย่างที่ปรากฎเห็นชัดในอารยธรรมจีนโบราณ ตามในเส้นทางสายไหมหรือเส้นทางแพรไหม (Silk Road) ชาวจีนได้ทำการติดต่อเพื่อทำการค้าขายต่างๆกับชาวต่างประเทศชาติ โดยใช้เส้นทางทางบกในการเดินทางในเส้นทางบกผ่านประเทศต่างๆ ไปยังจากเอเชียกลางจนไปสิ้นสุดถึงที่ยุโรป และความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นมิมานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงมิติทางการด้านการค้าเพียงเท่านั้นอย่างเดียว แต่ยังปรากฎในมิติมีด้านอื่นๆ เช่น การทูต การเมือง สังคม ศาสนา วัฒนธรรม นอกจากนี้ อาเธอร์ เอ. นัสบัม (Arthur A. Nussbaum) และ แฟรงค์ ดับเบิ้ลยู รัสเซล (Frank W. Russell) กล่าวว่า มนุษย์ได้เขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นระยะเวลากว่าสี่พันปี (ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ, 2542, หน้า 7)
 
 
ส่วนสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Relations) เป็นแขนงวิชาหนึ่งของ[[รัฐศาสตร์]] การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่า เพราะเหตุใดจึงเกิดสงคราม สาเหตุพื้นฐานของสงครามเป็นเรื่องของลัทธิชาตินิยม (nationalism) หรืออุดมการณ์ทางการเมือง (political ideology) หรือการไม่มีรัฐบาลโลกคอยควบคุมพฤติกรรมของรัฐต่างๆ สงครามเกิดจากความเข้าใจผิด (misperception) หรือธรรมชาติของมนุษย์ที่ก้าวร้าวรุนแรง นอกจากนี้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังตั้งคำถามว่ารัฐต่างๆ จะบรรลุเสถียรภาพระหว่างกันได้อย่างไร และเพราะเหตุใดจึงเกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
8

การแก้ไข