ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนสาธิตในประเทศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา]]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี]]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม]][http://st.npru.ac.th ]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์]][http://www.nsru.ac.th/sathit]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]][http://satit.rmu.ac.th/main.php ]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์]][http://satit.uru.ac.th ]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์]] [http://ict.srru.ac.th/dsrru]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]] [http://www.edu.nrru.ac.th/satitnrru/index.asp]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]][http://satit.cru.in.th/]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]][http://www.satitschool.cmru.ac.th]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม]][http://satit.psru.ac.th/]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]] [http://www.satitskru.ac.th]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]][http://www.rbru.ac.th/department/education/demons/index.html]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]] [http://www.edu.ubru.ac.th/webpic/soondek.html]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม]] [http://edu.chandra.ac.th/satit/index.html]
# [[โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา]]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]] [http://edu.nstru.ac.th/~satit/]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี]] [http://satit.pbru.ac.th]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]] [http://www.udru.ac.th/satit/]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]] [http://www.satit.lru.ac.th/]
# [[โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร]] [http://vithidham.snru.ac.th/]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]] [http://satit.reru.ac.th/]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ]]
# [http://sp.dru.ac.th/satit/ [โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ] [http://sp.dru.ac.th/satit/]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]] [http://school.pcru.ac.th/]
# [http://dskru.kru.ac.th/ [โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี] (สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เริ่มเปิดทำการสอน ปีการศึกษา 2560)]
 
=== การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ===