ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยากอบผู้ชอบธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
หลังจากนั้นยากอบก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในคริสตจักรในกรุงเยรูซาเลม จนเป็นที่นับถือว่าเป็นเสาหลักของคริสตจักร<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Gal/2/9 กาลาเทีย 2:9]</ref> ในช่วงที่มี[[การประชุมสภาที่เยรูซาเลม]] ยากอบเห็นว่าคนที่ไม่ใช่ยิวก็สามารถรับ[[พระคุณของพระเจ้า]]ให้ถึง[[ความรอด]]ได้โดยความเชื่อวางใจในพระเยซู โดยไม่ต้องเข้า[[สุหนัต]]ตามจารีตศาสนายิว แต่ให้ถือจารีตยิวเพียงบางข้อ ได้แก่ ไม่บูชารูปเคารพ ไม่ล่วงประเวณี ไม่กินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และไม่กินเลือด<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Acts/15 กิจการ 15]</ref>
 
ยากอบผู้นี้ยังปรากฏในเอกสารอื่น ๆ ด้วย [[โจซีฟัสโยเซพุส]]กล่าวถึงยากอบที่เป็นพี่/น้องของพระเยซูว่า เป็นคนใจบุญ รักษา[[โทราห์|ธรรมบัญญัติ]]อย่างเคร่งครัด จึงเป็นที่เคารพของคนจำนวนมาก แม้แต่กับพวก[[ฟาริสี]]<ref>{{cite web|title=James of Jerusalem, Bishop and Martyr|url=http://justus.anglican.org/resources/bio/275.html|publisher=Society of Archbishop Justus|accessdate=5 June 2014}}</ref> แต่เกิดขัดแย้งกับผู้ว่าการของจักรวรรดิโรมัน จึงถูกประการชีวิตด้วยการปาหินจนตายในปี ค.ศ. 62 แต่[[เฮเกซิปปุส]]ว่าเป็นปี ค.ศ. 69
 
== ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับพระเยซู ==
 
== อ้างอิง ==
;เชิงอรรถ
* ''พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011'', สมาคมพระคริสตธรรมไทย
{{รายการอ้างอิง}}
;บรรณานุกรม
{{เริ่มอ้างอิง}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = | ชื่อหนังสือ = พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = สมาคมพระคริสตธรรมไทย | ปี = 2011| ISBN = 978-616-721-871-7| จำนวนหน้า = 2,695}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = | ชื่อหนังสือ = พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ | ปี = 2014| ISBN = 978-616-361-361-5| จำนวนหน้า = 2495}}
{{จบอ้างอิง}}
 
 
{{เซนต์ของคาทอลิก}}
 
[[หมวดหมู่:สาวกของพระเยซู]]
[[หมวดหมู่:นักบุญจากแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์]]
[[หมวดหมู่:นักบุญในคริสต์ศตวรรษที่ 1]]
[[หมวดหมู่:มรณสักขีในศาสนาคริสต์]]
[[หมวดหมู่:อัครบิดรแห่งเยรูซาเลม]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในพันธสัญญาใหม่]]