ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
{{คำพูด| การจัดการศึกษาเพื่อจะให้พลเมืองได้มีการศึกษาโดยแพร่หลาย ก็จะต้องอนุโลมตามระเบียบการปกครองที่ให้เข้าลักษณะเกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ หลักสูตรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะต้องขยายให้สูงขึ้นเท่าเทียมอารยประเทศ ในการนี้จะต้องเทียบหลักสูตรของนานาประเทศ หลักสูตรใดสูงถือตามหลักสูตรนั้น | มโนปกรณ์นิติธาดา,พระยา}}
 
===โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน (พ.ศ. ๒๕๗๗๒๔๗๗-๒๕๘๐๒๔๘๐)===
โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ [[กระทรวงธรรมการ]]([[กระทรวงศึกษาธิการ]]) โดย [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)]] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๕–พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นผู้วางโครงการก่อตั้งโรงเรียนการเรือน และ [[พระสารสาสน์ประพันธ์]] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๗๘ ผู้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน โดยโรงเรียนฯ เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่วัง[[กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์]] (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร]] พณิชยการพระนคร) โดยมี คุณหญิงเพชรดา ณ ป้อมเพชร์ (นามเดิม ม.ล.จิตรจุล กุญชร) เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมการบ้านการเรือนสำหรับสตรี หลักสูตร 4 ปี และได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรอบรมครูการเรือนขึ้นเป็นครั้งแรกมีความมุ่งหมายเพื่อเตรียมผู้ที่จะออกไปมีอาชีพครูในสาขานี้
*<b>[[วังกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ]]</b> เป็นวังที่[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงสร้างพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
===โรงเรียนการเรือน (วังจันทรเกษม) (พ.ศ. ๒๕๘๐๒๔๘๐-๒๕๘๔๒๔๘๔)===
พ.ศ. 2480 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่[[วังจันทรเกษม]] ([[กระทรวงศึกษาธิการ]]ในปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนมาเป็น “โรงเรียนการเรือน” (จากเอกสารพบว่าใช้ชื่อโรงเรียนการเรือนเท่านั้น ส่วนวังจันทรเกษมนักเรียนและผู้ปกครองมีการใช้เรียกต่อท้ายเอง) สังกัดกองและกรมเดิม โดยเปิดสอนหลักสูตรมัธยมการเรือน (หลักสูตร 3 ปี) และหลักสูตรการเรือนชั้นสูง (หลักสูตร 3 ปี) โดยโรงเรียนการเรือนนี้เป็นโรงเรียนแบบ Finishing school[https://en.wikipedia.org/wiki/Finishing_school] เหมือนทางยุโรป คือ มีสอนงานบ้าน งานเรือนสำหรับกุลสตรี การจัดดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง งานศิลปะ การประกอบอาหาร มารยาท และการเข้าสังคม เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนการช่างสตรีอื่นในยุคสมัยเดียวกัน นักเรียนเสียค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 150 บาทซึ่งถือว่าเป็นค่าเล่าเรียนที่สูงพอสมควรในยุคสมัยนั้น
*<b>วังจันทรเกษม (กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน)</b> วังแห่งนี้[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแก่[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร]] (รัชกาลที่ 6) โดยเริ่มก่อสร้างฐานรากเมื่อ พ.ศ. 2453 แต่รัชกาลที่ 5 ทรงสวรรคตเสียก่อนตัวตำหนักจึงไม่แล้วเสร็จ และการก่อสร้างวังจันทรเกษมได้ดำเนินการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ขึ้นครองราชย์แล้ว และก่อนที่ทางโรงเรียนจะเข้าใช้พื้นที่นี้ มีการใช้เป็นอาคารที่ทำการของทหารราชวัลลภ ([[ทหารรักษาพระองค์]])มาก่อน ดังปรากฏตราสัญลักษณ์ด้านหน้าอาคาร
 
===โรงเรียนการเรือนพระนคร (พ.ศ. ๒๕๘๔๒๔๘๔-๒๕๐๔)===
พ.ศ. 2484 โรงเรียนได้ย้ายจาก[[วังจันทรเกษม]] (ที่ตั้ง[[กระทรวงศึกษาธิการ]]ปัจจุบัน) มาตั้งอยู่ในบริเวณ[[วังสวนสุนันทา]] บนพื้นที่ประมาณ 37 ไร่ (รวมพื้นที่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ) บนกรรมสิทธิ์ที่ดินของ [[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]] ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการเรือนพระนคร” ย้ายสังกัดจากกองอาชีวศึกษาไปสังกัดกองฝึกหัดครู [[กรมสามัญศึกษา]] เปิดสอนหลักสูตร ป.กศ., ป.กศ. ชั้นสูง
 
ผู้ใช้นิรนาม