ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความหนาแน่น"

(บอต: แทนที่หมวดหมู่ เคมีกายภาพ ด้วย เคมีเชิงฟิสิกส์)
ตารางความหนาแน่นของสสารชนิดต่าง ๆ:
<table>
<tr><td>'''สสาร'''</td><td>'''ความหนาแน่นในหน่วย kgg/m<sup>3</sup>'''</td></tr>
<tr><td>[[อิริเดียม]]</td><td>22650</td></tr>
<tr><td>[[ออสเมียม]]</td><td>22610</td></tr>
ผู้ใช้นิรนาม