ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
* มัธยมศึกษาตอนปลาย [[โรงเรียนสตรีวัดระฆัง]]
* ปริญญาตรี เอกวัสดุศาสตร์เครื่องประดับ [[คณะวิทยาศาสตร์สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบูรพา]]
 
== ผลงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม