ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอาวาส"

ย้อนการแก้ไขของ 223.205.251.200 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย OctraBot
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขของ 223.205.251.200 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย OctraBot)
* สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่ไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด
* สั่งให้บรรชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในกรณีบรรพชิตหรือศิษย์วัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
ตำแหน่งเจ้าอาวาสมี ๒ ประเภท ดังนี
*เจ้าอาวาส[[วัด]][[พระอารามหลวง]] รองเจ้าอาวาส[[วัด]][[พระอารามหลวง]] ผู้ช่วยเจ้าอาวาส[[วัด]][[พระอารามหลวง]]
*เจ้าอาวาส[[วัด]]ราษฎร์ รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
 
== ดูเพิ่ม ==