ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| insigniacaption = พระเศวตฉัตร 3 ชั้น ประจำองค์สมเด็จพระสังฆราช
| flag =
| image = ไฟล์:สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)อัมพโร.jpg
| imagesize = 200px
| incumbent = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)]]
}}
ในประเทศไทย '''สมเด็จพระ[[สังฆราช]]''' คือประมุขแห่งคณะสงฆ์ ซึ่งตามกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก<ref>''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554'', หน้า 1,167</ref>
 
ที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505<ref>[http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973928&Ntype=19 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕]</ref>
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{wikisource|1=ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ|2=การปกครองคณะสงฆ์ไทยแต่โบราณ|3=โดย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}
 
 
{{สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์}}
{{สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย}}
 
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์| ]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ]]
ผู้ใช้นิรนาม