ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหาอุปราช"

* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = [[กรมศิลปากร]]| ชื่อหนังสือ = พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)| จังหวัด = นนทบุรี| พิมพ์ที่ = รุ่งศิลป์การพิมพ์| ปี = 2558| ISBN = 978-616-283-232-1| จำนวนหน้า = 127}}
* {{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง = ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา|ชื่อหนังสือ = ตำนานวังน่า |จังหวัด = พระนคร|พิมพ์ที่ = โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร|ปี = 2462}} [พิมพ์แจกในงานศพนางสุ่น ชาติโอสถ ปีมะแม พ.ศ. 2462]
* {{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง = ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา|ชื่อหนังสือ = ประชุมพระนิพนธ์ ภาค ๒ |จังหวัด = กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = คลังวิทยา|ปี = 2494|url URL = http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/rarebook/r543/AC159%E0%B8%94687.pdf| จำนวนหน้า = 359}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = | ชื่อหนังสือ = [[พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)]] และเอกสารอื่น| จังหวัด = นนทบุรี| พิมพ์ที่ = ศรีปัญญา| ปี = 2553| ISBN = 978-616-7146-08-9| จำนวนหน้า = 800}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = พระยาประชากิจกรจักร | ชื่อหนังสือ = [[พงศาวดารโยนก]]| จังหวัด = นนทบุรี| พิมพ์ที่ = ศรีปัญญา| ปี = 2557| ISBN = 978-616-7146-62-1| จำนวนหน้า = 496}}