ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

*'''[[ตำบลตาพระยา มี พระครูสถิตวรธรรมคุณ เป็นเจ้าคณะตำบล]]''' ปกครอง 7 วัด'''
* '''วัดตะโก''' มี พระครูสถิตวรธรรมคุณ (ประยูร) เจ้าคณะตำบลตาพระยา เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดตาพระยา''' มี พระ......เจนจันทร์ จนฺทปญฺโญ เป็นรักษาการเจ้าอาวาส
* '''วัดพรหมสุวรรณ''' มี พระครูสุวรรณพรหมคุณ (บรรจง ฐานฺตโร) เจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ-ทัพไทย เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดกุดเวียน''' มี พระครูวิธานธรรมธัช (ชัยยันต์ ธมฺมทีโป) เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดใหม่นางาม''' มี พระครูเขมเขตวิชัย (นราวัฒน์ วิสุทฺโธ) เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดแก้วเพชรพลอย''' มี พระครูรัตนธรรมคุณ เป็นเจ้าอาวาส
*'''[[ตำบลทัพราช-โคคลาน มี พระครูวิสาลปุญญาภิรัต เป็นเจ้าคณะตำบล]]''' ปกครอง 89 วัด'''
* '''วัดสองพี่น้อง''' มี พระครูวิสาลปุญญาภิรัต (สมใจ อธิปุญโญ) เจ้าคณะตำบลทัพราช-โคคลาน เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดโคกไพรไพล''' มี พระครูรัตนธรรมคุณ (ฐิติสีโล) เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดเจริญสุข''' มี พระครูปัญญาสิริโชติ (สนม ปญฺญาริโต) เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดโคกกราด''' มี พระครู (ล่ำสัน ปภสฺสโร) เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดโคคลาน''' มี พระครูอุดมธรรมวิภาต (สุพล อนุตฺตโร) เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดหนองติม''' มี พระอธิการ.................. เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดใหม่ไทยถาวร''' มี พระอธิการใส ฉนฺนธมฺโม............ เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดไทยซับม่วง''' มี พระอธิการ............... เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดไทยสามัคคี'''
* '''วัดไทยสามัคคี''' มี พระอธิการ............... เป็นเจ้าอาวาส
*'''[[ตำบลทัพเสด็จ-ทัพไทย มี พระครูสุวรรณพรหมคุณ เป็นเจ้าคณะตำบล]]''' และ '''[[พระวิบูลปัญโญภาส เป็นรองเจ้าคณะตำบล]]''' ปกครอง 8 วัด'''
* '''วัดมะกอก''' มี พระครูวิบูลปัญโญภาส (สมศรี เตชปญฺโญ) รองเจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ-ทัพไทย เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดโคกปราสาท''' มี พระครูวิมลนันทคุณ (สม อภินนฺโท) เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดโคกระกา''' มี พระครูธีรธรรมานุยุต (กุลดิถี) เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดพุทธรัตนาราม''' มี พระครูพุทธรัตนาภรณ์ (ยานทองพลับ อภิลาโส) เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดกะสังอัตตนันท์''' มี พระอธิการสมชาย สิริปุญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดทัพเสด็จ'''
* '''วัดโคกแจง''' มี พระอธิการเพื่อม สุจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาส
* '''วัดทัพเสด็จ(บ้านแสง์)''' มี พระสำรวย ภูริวฑฺฒโณ เป็นรักษาการเจ้าอาวาส
* '''วัดกะสังอัตตนันท์'''
* '''วัดหนองไทยชลอ(ทัพไทย)''' มี พระ.......................... เป็นรักษาการเจ้าอาวาส
{{อำเภอจังหวัดสระแก้ว}}
[[หมวดหมู่:อำเภอในจังหวัดสระแก้ว|ตาพระยา]]
ผู้ใช้นิรนาม