ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

# '''[[พระครูวิสาลปุญญาภิรัต]]''' เจ้าคณะตำบลทัพราช - โคคลาน, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอตาพระยา และเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
# '''[[พระครูวิบูลปัญโญภาส]]''' รองเจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ - ทัพไทย และเจ้าอาวาสวัดมะกอก บ้านโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
= การแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอตาพระยา =
1. ตำบลตาพระยา มีพระครูสถิตวรธรรมคุณ เป็นเจ้าคณะตำบล
ปกครอง 7 วัด
-วัดตาพระยา
-วัดพรหมสุวรรณ
-วัดตะโก
-วัดกุดเวียน
-วัดกุดเตย
-วัดใหม่นางาม
-วัดแก้วเพชรพลอย
 
2.ตำบลทัพราช-โคคลาน มีพระครูสิริจันโทภาส เป็นเจ้าคณะตำบล
ปกครอง 7 วัด
-วัดหนองติม
-วัดเจริญสุข
-วัดโคกไพร
-วัดโคกกราด
-วัดใหม่ไทยถาวร
-วัดโคคลาน
-วัดสองพี่น้อง
 
3.ตำบลทัพเสด็จ-ทัพไทย มีพระครูสุวรรณพรหมคุณ เป็นเจ้าคณะตำบล
ปกครอง 8 วัด
-วัดทัพเสด็จ
-วัดโคกแจง
-วัดมะกอก
-วัดกะสังอัตตนันท์
-วัดหนองไทยชลอ (ทัพไทย)
-วัดโคกระกา
-วัดโคกปราสาท
-วัดพุทธรัตนาราม
 
{{อำเภอจังหวัดสระแก้ว}}
ผู้ใช้นิรนาม