ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลูกเสือ"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ดอ[[ไฟล์:WikiProject Scouting fleur-de-lis dark.svg|thumb|upright|right|225px|ตราของการลูกเสือ]]
'''กิจการการลูกเสือ''' ได้อุบัติขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก โดย[[ลอร์ดเบเดน โพเอลล์]] ({{lang-en|Lord Baden Powell}}) เรียกย่อว่า "บี พี" ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) สืบเนื่องจากการรบกับพวกบัวร์ (Boar) ในการรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ที่แอฟริกาใต้ในปี พ.ศ. 2442 ซึ่งบี พี ได้ตั้งกองทหารเด็กให้ช่วยสอดแนมการรบ จนรบชนะข้าศึกเมื่อกลับไปประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2450 จึงได้ทดลองนำเด็กชาย 20 คน ไปอยู่ค่ายพักแรมที่[[เกาะบราวน์ซี]] ({{lang-en|Browmsea Islands}}) ซึ่งได้ผลดีตามที่คาดหมายไว้ ปี พ.ศ. 2451 บี พี จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ
 
== ประวัติกิจการ ==
ผู้ก่อตั้งลูกเสือโลกคือ [[ลอร์ด เบเดน โพเอลล์]] ( บี.พี. ) ชาวอังกฤษ ( เกิด 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 ) ในวัยเด็กโพเอลล์ ชอบท่องเที่ยวพักแรม จึงรักธรรมชาติ ชอบร้องเพลง และมีความรู้ในการใช้แผนที่เป็นอย่างดี เมื่ออายุ 19 ปี ได้รับราชการทหารเป็นร้อยตรี ไปประจำการ ณ ประเทศอินเดียและแอฟริกา โพเอลล์เป็นทหาร มีเงินเดือนน้อยจึงรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด เข้มแข็งและอดทน หลังจากปลดประจำการแล้ว ได้นำประสบการณ์ตอนเป็นทหาร เช่น การฝึกสอนเด็กๆ ให้รู้จักทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าว และเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ มาพัฒนาแนวคิดเป็นขบวนการลูกเสือ โดยในปี พ.ศ. 2450 โพเอลล์ได้รวบรวมเด็ก 20 คน ให้ไปอยู่กับเขาที่เกาะบราวน์ซี ในช่องแคบอังกฤษ ซึ่งนับเป็นการพักแรมครั้งแรกของลูกเสือ และต่อมาได้มีการก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นอย่างจริงจัง โพเอลล์ ใช้ชีวิตในบั้นปลายอยู่ที่เคนยา แอฟริกา ในช่วงอายุ 80 ปี และถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2485 ที่[[ประเทศเคนยา]]
 
ลูกเสือมาจากคำว่า SCOUT ซึ่งมีความหมายดังนี้ {{อ้างอิง}}
* S : Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน้ำใสใจจริงต่อกัน
* C : Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี
* O : Obedience หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาท
* U : Unity หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคี
* T : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
 
== การลูกเสือในประเทศไทย ==
{{บทความหลัก|คณะลูกเสือแห่งชาติ}}
 
[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2454]] โดยทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ([[วชิราวุธวิทยาลัย]] ในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียน ต่าง ๆ ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้น รวมทั้งพระราชทาน คำขวัญให้ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ”
 
กิจการลูกเสือในประเทศไทยยังคงได้รับการสืบสานให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับนับจนปัจจุบัน โดยมี [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร|สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงเป็นประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และ [[สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี]] ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ
 
ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญิงอายุระหว่าง 8 – 25 ปี ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ โดยยึดมั่นในหลักการ (Principle) วิธีการ (Method) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ของการลูกเสือ (Scouting) อย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้กำหนดประเภทและเหล่าลูกเสือว่า ลูกเสือมี 4 ประเภท คือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และอาจจัดให้มีลูกเสือเหล่าสมุทร และลูกเสือเหล่าอากาศได้ สำหรับลูกเสือที่เป็นหญิง อาจใช้ชื่อเรียกว่า เนตรนารี หรือชื่ออื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้หมายถึง ลูกเสือที่เป็นหญิงด้วย
 
1. ลูกเสือสำรอง (Cub Scout)
อายุ 8 – 11 ปี
คติพจน์: ทำดีที่สุด (Do Our Best)
 
2. ลูกเสือสามัญ (Scout)
อายุ 11 – 16 ปี
คติพจน์: จงเตรียมพร้อม (Be Prepared)
 
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout)
อายุ 13 – 18 ปี
คติพจน์: มองไกล (Look Wide)
 
4. ลูกเสือวิสามัญ (Rover)
อายุ 16 - 25 ปี
คติพจน์: บริการ (Service)
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.scoutthailand.org คณะลูกเสือแห่งชาติ]
 
 
[[หมวดหมู่:องค์กรเยาวชน]]
[[หมวดหมู่:ลูกเสือ|ลูกเสือ]]
{{โครงหน่วยงาน}}
 
.
53,738

การแก้ไข