ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์สร้างขึ้นตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 กับสร้างและขยายถนนต่อเชื่อม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ [[พ.ศ. 2547]] มีมติมอบหมายให้[[กรมทางหลวงชนบท]]รับผิดชอบดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต[[จังหวัดนนทบุรี]]และ[[กรุงเทพมหานคร]]ตอนบน<ref name="ความเป็นมาของโครงการ">กรมทางหลวงชนบท. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1. "ความเป็นมาของโครงการ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://203.151.234.15/~nonthabu/nonthaburi_th/index.php/ความเป็นมาโครงการ [ม.ป.ป.]. สืบค้น 4 ธันวาคม 2557.</ref> เนื่องจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของชุมชนเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ส่งผลให้ปริมาณการจราจรบนเส้นทางที่เชื่อมระหว่างสองฝั่งแม่น้ำมีสภาพหนาแน่นขึ้นมาก อีกทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนา[[กรุงเทพมหานครและปริมณฑล]]ให้สามารถรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของชุมชน
 
กรมทางหลวงชนบทจึงได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำรวจออกแบบรายละเอียด และสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม [[พ.ศ. 2549]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=เล่ม 123|issue=ตอนที่ 46 ก|pages=หน้า 5-7|title=พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง [[อำเภอเมืองนนทบุรี]] [[จังหวัดนนทบุรี]] พ.ศ. ๒๕๔๙|url=|date=3 พฤษภาคม 2549|language=}}</ref> โดยเริ่มดำเนินการเวนคืนตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีเดียวกัน จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม [[พ.ศ. 2551]]<ref name="ความเป็นมาของโครงการ"/> แหล่งเงินทุนในการดำเนินการก่อสร้างโครงการประกอบด้วยเงินงบประมาณจากรัฐบาลไทยและเงินกู้จาก[[องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น]] (JICA) ในอัตราส่วน 30 ต่อ 70 จากนั้นกรมทางหลวงชนบทได้เปิดประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างและได้ทำสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสเอ็มซีซี (อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และสุมิโตโม มิตซุย คอนสตรัคชั่น) ให้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม [[พ.ศ. 2555]] ระยะเวลาก่อสร้างรวม 30 เดือน มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม [[พ.ศ. 2557]]<ref name="ความเป็นมาของโครงการ"/> ภายหลังได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจนถึงวันที่ 17 มีนาคม [[พ.ศ. 2558]] แต่ก็สร้างเสร็จและสามารถเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ได้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม [[พ.ศ. 2557]]<ref name="ทีมข่าวภูมิภาค">ทีมข่าวภูมิภาค. "คนนนท์ฯ เฮ! 'สะพานนนทบุรี 1' สร้างเสร็จพร้อมเปิดใช้." ''ไทยรัฐ.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/471286 2557. สืบค้น 26 ธันวาคม 2557.</ref> นับเป็นสะพานรถยนต์ข้ามแม่น้ำสะพานที่ 7 ในเขตจังหวัดนนทบุรี
 
ในปี [[พ.ศ. 2557]] กรมทางหลวงชนบทได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อสะพานข้าม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]บริเวณ[[ถนนนนทบุรี 1]] อย่างเป็นทางการจาก[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] โดยได้เสนอชื่อ "สะพานเจษฎาบดินทร์" เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยหรือจะทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออื่นตามพระราชอัธยาศัย<ref>ทีมข่าวกทม.-จราจร. "สะพานแห่งใหม่ ‘นนท์ 1’ เปิด ธ.ค. 57." ''เดลินิวส์.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dailynews.co.th/bangkok/256822 2557. สืบค้น 3 พฤษภาคม 2558.</ref> ต่อมาในวันที่ 22 เมษายน [[พ.ศ. 2558]] กระทรวงคมนาคมแถลงว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้ว่า "สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์"<ref>[[สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี]]. "[[กระทรวงคมนาคม]]แถลงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน." ''รัฐบาลไทย.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-40-45/item/91494-กระทรวงคมนาคมแถลงผลการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือน.html 2558. สืบค้น 28 เมษายน 2558.</ref> ซึ่งมีความหมายว่า สะพานที่เป็นอนุสรณ์ถึง[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<ref>ทีมข่าวกทม. "สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ." ''ไทยรัฐ.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/496245 2558. สืบค้น 3 พฤษภาคม 2558.</ref> ด้วยสะพานนี้ตั้งอยู่ใกล้กับ[[วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร]]ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัยกา พระอัยกี และ[[สมเด็จพระศรีสุลาไลย|พระราชชนนี]]ซึ่งมีนิวาสถานเดิมอยู่บริเวณนั้น โดย[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ 30 กันยายน [[พ.ศ. 2558]]
 
สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต[[จังหวัดนนทบุรี]] นอกจากนี้ยังจะช่วยระบายความหนาแน่นของการจราจรจากเส้นทางข้างเคียงโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็น[[ถนนรัตนาธิเบศร์]] [[ถนนงามวงศ์วาน]] [[ถนนติวานนท์]] หรือ[[ถนนนครอินทร์]] และจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนสะพานข้าม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ [[สะพานพระนั่งเกล้า]]ซึ่งมีปริมาณจราจรเฉลี่ย 54,568 คันต่อวัน [[สะพานคู่ขนานสะพานพระนั่งเกล้า]]ซึ่งมีปริมาณจราจรเฉลี่ย 139,776 คันต่อวัน และ[[สะพานพระราม 5]] ซึ่งมีปริมาณจราจรเฉลี่ย 96,550 คันต่อวัน<ref>ทีมข่าวกทม.-จราจร. "เปิดสะพานข้ามเจ้าพระยาแห่งใหม่ ‘สะพานนนทบุรี 1’." ''เดลินิวส์.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dailynews.co.th/Content/bangkok/289694/เปิดสะพานข้ามเจ้าพระยาแห่งใหม่+‘สะพานนนทบุรี 1’ 2557. สืบค้น 26 ธันวาคม 2557.</ref> โดยคาดว่าสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์จะสามารถรองรับปริมาณรถได้ประมาณวันละ 45,000-50,000 คันต่อวัน<ref name="ทีมข่าวภูมิภาค"/><ref name="ไทยรัฐ">ทีมข่าวกทม. "นนทบุรี 1 สะพานข้ามแม่น้ำรูปลักษณ์ใหม่." ''ไทยรัฐ.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/456347 2557. สืบค้น 4 ธันวาคม 2557.</ref>
 
== ลักษณะ ==
สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์มีขนาด 6 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความยาว 460 เมตร (ช่วงกลางสะพานระหว่างตอม่อยาว 200 เมตร และช่วงข้างสะพานยาวด้านละ 130 เมตร)<ref name="วารสารกรมทางหลวงชนบท">กรมทางหลวงชนบท. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่. "([[กรมทางหลวงชนบท]]) เผยโครงการสะพานนนทบุรี 1 คืบหน้ากว่า 50%." ''วารสารกรมทางหลวงชนบท'' 10, 12 (2556): 4.</ref> มีเสาใหญ่ (pylon) เป็นเสาคอนกรีต 2 ต้น สูงจากพื้นสะพานประมาณ 45 เมตร (รวมยอดประดับ) เสาแต่ละต้นขึงสายเคเบิลไว้ 12 คู่ มีตอม่อซึ่งเป็นที่ตั้งเสาใหญ่ตั้งอยู่ในน้ำ 1 ตอม่อ อยู่บนบกริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ 1 ตอม่อ และมีช่องลอดสำหรับการสัญจรทางน้ำกว้าง 150 เมตร สูง 5.60 เมตร<ref name="วารสารกรมทางหลวงชนบท"/>
 
โครงสร้างของสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์เป็น[[สะพานคานขึง]] (extradosed prestressed concrete bridge)<ref name="วารสาร[[กรมทางหลวงชนบท]]"/> ซึ่งมีลักษณะผสมระหว่าง[[สะพานขึง|สะพานเคเบิลขึง]]กับสะพานคานคอนกรีตอัดแรง (girder bridge) ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการก่อสร้างสะพานคานขึงในประเทศไทย<ref name="ไทยรัฐ"/><ref name="การออกแบบสะพานและภูมิสถาปัตย์">กรมทางหลวงชนบท. โครงการก่อสร้างสะพานข้าม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]บริเวณ[[ถนนนนทบุรี 1]]. "การออกแบบสะพานและภูมิสถาปัตย์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://203.151.234.15/~nonthabu/nonthaburi_th/index.php/component/content/article/79-2012-08-01-12-56-32/75-2012-08-01-13-21-35 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 4 ธันวาคม 2557.</ref> สาเหตุที่เลือกสร้างสะพานรูปแบบนี้เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ต่ำ ไม่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นสะพานคอนกรีตที่ใช้ตอม่อเป็นตัวรับน้ำหนักสะพานเพียงอย่างเดียว เพราะจะทำให้พื้นสะพานหนาขึ้นและเหลือช่องลอดต่ำ ไม่เช่นนั้นก็ต้องสร้างสะพานให้สูงขึ้นซึ่งต้องใช้พื้นที่เชิงลาดมากขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่มากขึ้น<ref name="วีดิทัศน์">Daoreuk Studio. "วีดิทัศน์ประกอบการเปิดให้ประชาชนใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 อย่างไม่เป็นทางการ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.youtube.com/watch?v=NGTc5kmCYa4 2557. สืบค้น 26 ธันวาคม 2557.</ref> หากสร้างเป็นสะพานขึงซึ่งใช้เสาใหญ่และสายเคเบิลเป็นตัวรับน้ำหนักสะพาน แม้พื้นสะพานจะบางกว่า แต่จะทำให้งบประมาณการก่อสร้างสูงขึ้นมาก
 
ผู้ออกแบบสะพานได้นำ[[สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์]][[สมัยรัตนโกสินทร์]]มาใช้เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวสะพาน กล่าวคือ ยอดประดับของเสาใหญ่ทั้งสองต้นมีรูปทรงดอกบัวบานและมีแกนกลางเป็นดอกบัวตูมเปล่งแสงสว่าง เปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญาตามหลักศาสนา<ref name="การออกแบบสะพานและภูมิสถาปัตย์"/> อีกนัยหนึ่งรูปทรงดังกล่าวยังเปรียบเสมือน[[พระมหาพิชัยมงกุฎ]] แสดงถึงการเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์จักรี]]<ref name="วีดิทัศน์"/> นอกจากนี้ ยังมีการประดับตัวสะพานด้วยเสาไฟซึ่งออกแบบตามสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ร่วมสมัยเช่นกัน
ผู้ใช้นิรนาม