ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานราชภักดิ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ฯ==
เมื่อวันที่ 4 มกราคม [[พ.ศ. 2559]] นายกฤษฎา บุญราช ปลัด[[กระทรวงมหาดไทย]] ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ออกประกาศเรื่องจดทะเบียนข้อบังคับมูลนิธิราชภักดิ์ว่า มูลนิธินี้ชื่อว่า "มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ย่อว่า "ร.ภ."<ref>http://www.dailynews.co.th/politics/370928</ref>
 
มีคณะกรรมการมูลนิธิ ดังนี้
ผู้ใช้นิรนาม