ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกสารข้อมูลความปลอดภัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
# [[ชื่อทางเคมี]] หรือ [[ชื่อทางวิทยาศาสตร์]]
# '''CAS No. หรือ UN/ID No.'''
# รายละเอียดผู้ผลิต ผู้นำเข้า
# การใช้ประโยชน์
# '''ค่ามาตรฐานความเป็นพิษ'''
# คุณสมบัติทางกายภายและเคมี
# '''อันตรายต่อสุขภาพ'''
# ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา
# อัคคีภัย/[[ระเบิด]]
# '''การเก็บรักษา/ขนส่ง'''
# '''การกำจัดกรณีรั่วไหล'''
# [[อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล]]
# การ[[ปฐมพยาบาล]]
# ผลกระทบต่อ[[สิ่งแวดล้อม]]
# '''การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน'''
 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานกับสารเคมีอันตรายนั้นๆ ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย อีกทั้งสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินใดๆ อันอาจเกิดจากสารเคมีอันตรายนั้นๆ
ผู้ใช้นิรนาม