ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตเป็นหลัก
(ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตเป็นหลัก)
| website =
}}
ในประเทศไทย '''สมเด็จพระ[[สังฆราช]]''' คือประมุขแห่งคณะสงฆ์ ซึ่งตามกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก<ref>''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554'', หน้า 1,167</ref>
 
ในประเทศไทย '''สมเด็จพระสังฆราช''' คือประธานาธิบดีแห่งสังฆมณฑล<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/005/1.PDF พระราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (สมเด็จพระมหามุนีวงศ์)] เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ข. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. หน้า ๒.</ref> ซึ่ง[[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์ไทย]]ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่ง '''สกลมหาสังฆปริณายก'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, [http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-40-search.asp พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]</ref>
 
ที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505<ref>[http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973928&Ntype=19 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕]</ref>
แบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ของไทย เริ่มจัดวางหลักตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีการพัฒนาเพิ่มเติมใน สมัยกรุงศรีอยุธยาและต่อมาในสมัย[[กรุงรัตนโกสินทร์]] ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยมาตามลำดับ จนถึงรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] การปกครองคณะสงฆ์ก็ยังจัดโดยมีตำแหน่งเปรียบเทียบดังนี้
* '''สกลมหาสังฆปริณายก ''' ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราช
* '''[[มหาสังฆนายก]] ''' ได้แก่ [[เจ้าคณะใหญ่ ]]
* '''สังฆนายก''' ได้แก่ เจ้าคณะรอง
* '''มหาสังฆปาโมกข์''' ได้แก่ เจ้าคณะมณฑล
* '''[[สังฆปาโมกข์]] ''' ได้แก่ [[เจ้าคณะจังหวัด]]ที่เป็นพระราชาคณะ
* '''[[สังฆวาห]] ''' ได้แก่ เจ้าคณะจังหวัดที่เป็นพระครู
 
== อ้างอิง ==
; เชิงอรรถ
{{รายการอ้างอิง}}
; บรรณานุกรม
{{เริ่มอ้างอิง}}
*[http://203.144.136.10/service/mod/heritage/index.html หอมรดกไทย]
*[[พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)]] , ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0AA/00142021.PDF พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2547, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 121 ตอนพิเศษ 34 ก หน้า 1, 17 กรกฎาคม 2547]
* [[พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)]]. '''ผีสางเทวดา'''. กรุงเทพฯ:เอเธนส์บุ๊คส์. 1997, หน้า 25-26
* {{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง = [[ราชบัณฑิตยสถาน]]|ชื่อหนังสือ = [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554]] |จังหวัด =พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = ราชบัณฑิตยสถาน|ปี = 2556|ISBN = 978-616-7073-80-4|จำนวนหน้า = 1,544}}
{{จบอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==