ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวินัยปิฎก"

 
เดิมนั้น พระวินัยปิฎกแบ่งได้เป็น 3 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่
* '''''ภาค 1 สุตตวิภังค์'''''
* '''''ภาค 2 ขันธกะ'''''
* '''''ภาค 3 ปริวาร'''''
 
ในภายหลังมีการแบ่งเป็น 5 ส่วน และถือเอาเป็นหลักในการจำแนกหมวดพระวินัยมาจนปัจจุบัน ดังนี้
ผู้ใช้นิรนาม