ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังฆราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
พระสังฆราชของ[[ประเทศไทย]]เรียกว่า '''สมเด็จพระสังฆราช''' และมีตำแหน่งเป็นสกลมหาสังฆปริณายก เพราะทรงเป็นประมุขปกครองบัญชาการคณะสงฆ์ทุกนิกายในประเทศไทย และมีพระอิสริยยศเสมอด้วยพระองค์เจ้าต่างกรม [[พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕]] ฉบับปัจจุบันให้[[พระมหากษัตริย์ไทย]]เป็นผู้สถาปนา[[สมเด็จพระราชาคณะ]]ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช<ref>[http://www.songpak16.com/prb_all.htm พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535], สำนักงาน[[เจ้าคณะภาค]] 16, เรียกข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555</ref>
 
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันล่าสุดคือ [[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]] ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ [[21 เมษายน]] [[พ.ศ. 2532]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/063/1.PDF ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช], ตอนที่ 63, เล่ม 106, วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2532, หน้า 1-7</ref> และได้สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2556]]<ref>ผู้จัดการออนไลน์, [http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000133318 สมเด็จพระสังฆราช สิ้นพระชนม์แล้ว]</ref> ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการคัดเลือกสมเด็จพระราชาคณะขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช <ref>ไทยรัฐ, [http://www.thairath.co.th/content/edu/379041 เปิดระเบียบแต่งตั้ง 'สมเด็จพระสังฆราช' องค์ใหม่]</ref>
 
== ประเทศกัมพูชา ==
{{Main|สมเด็จพระมหาสังฆราชาธิบดี}}
ช่วง พ.ศ. 2398-2524 ประเทศกัมพูชามีพระสังฆราช 2 พระองค์ คือฝ่าย[[มหานิกาย]]และฝ่าย[[ธรรมยุติกนิกาย]] ในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการรวมคณะสงฆ์ทั้งสองนิกายเป็นคณะสงฆ์หนึ่งเดียว โดยมี'''[[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงษ์)|สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงษ์)]]''' เป็นประมุข<ref>{{Harv|Harris|2001|p=75}}</ref> ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]]ทรงสถาปนาสมเด็จ[[สมเด็จพระอภิสิริสิรีสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี)|บัวร์ กรี]] เป็น'''สมเด็จพระอภิสิริสิรีสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี''' ประมุขฝ่ายธรรมยุติกาย ทำให้คณะสงฆ์กัมพูชาแบ่งการปกครองเป็นสองนิกายอีกครั้ง<ref name="Harris2001">{{Harv|Harris|2001|p=77}}</ref> โดยสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงษ์) เป็นประมุขฝ่ายมหานิกาย และในปี พ.ศ. 2549 สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงษ์) ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น'''สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีอัคคมหาสังฆราชาธิบดี''' และสมเด็จ[[นนท์ แงด]] ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี ประมุขฝ่ายมหานิกายสืบแทนมาจนปัจจุบัน ในปัจจุบันประเทศกัมพูชาจึงมีสมเด็จพระมหาสังฆราช 2 พระองค์
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:พระสังฆราช|* ]]