ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและ[[ระบบจัดการฐานข้อมูล|ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์]] (Relational Database Management Systems) ได้ถูกใช้งานร่วมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่เนื่องจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงวัตถุได้โดยตรง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อ[[เทคโนโลยี]]ทั้งสองเข้าด้วยกัน การแก้ปัญหาสองแบบที่ได้รับความนิยมแพร่หลายคือการใช้[[ตัวส่งระหว่างโมเดลเชิงวัตถุและเชิงสัมพันธ์]] (Object-Relational Mapping: ORM)
 
อีกวิธีการคือการใช้งาน[[ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ]] (Object-Relational Databaseez Management Systems) แทนที่ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แต่วิธีการนี้ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก.
 
tabase Management Systems) แทนที่ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แต่วิธีการนี้ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก
 
=== โปรแกรมเชิงวัตถุและการเทียบเคียงกับโลกของความเป็นจริง ===
ผู้ใช้นิรนาม