ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานรัฐสภาไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''ประธาน[[รัฐสภาไทย]]''' เป็นตำแหน่งประมุขของอำนาจฝ่าย[[นิติบัญญัติ]] ของไทย ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา จะประกอบด้วยสภาเดียวหรือสองสภา แล้วแต่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในขณะนั้น ซึ่งในสมัยก่อน ประธานรัฐสภาอาจมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา
 
ตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]] รัฐสภาไทยประกอบด้วย [[สภาผู้แทนราษฎร]] และ[[วุฒิสภา]] โดยมีโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรรัฐสภารัฐสภา (ก.ร.) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
 
ปัจจุบันตำแหน่งนี้ได้ว่างลง โดย[[พรเพชร วิชิตชลชัย]] ประธาน[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]เป็นผู้ทำหน้าที่แทน
== อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไทย ==
ตามข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา พ.ศ. 2553 ข้อที่ 5 ได้กำหนดให้ประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ดังนี้
7,444

การแก้ไข