ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิลาแลง"

(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
 
== การเกิด ==
ศิลาแลงเกิดขึ้นได้ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ฝนตกมาก แต่แล้งนานด้วย ในฤดูฝนน้ำใต้ดินมีระดับสูง ทำให้ท่วมตอนบนของชั้นดิน (ซึ่งต่อไปกลายเป๋็นศิลาแลง) ระหว่างนั้น น้ำฝนจะละลายเอาสารประกอบ[[อะลูมิเนียมออกไซด์]]เอาไว้ เมื่อถึงหน้าแล้ง น้ำใต้ดินลดระดับต่ำลง ก็พาเอาสารประกอบอะลูมิเนียมลงไปสู่ที่ต่ำ เวลานานเข้า วัสดุบริเวณด้านบนจึงมีสารประกอบ[[เหล็กออกไซด์]]มากขึ้น และมักรวมกันเป็นกลุ่มรยบับยาสยนสาะเนย้ทรนย จึงเกิดเป็นโพรงว่าง เป็นทางให้น้ำใต้ดินซึมขึ้นลงได้ง่ายขึ้นยรันริ่ทร้สาว่รนเรน้ และชะสารประกอบอะลูมิเนียมออกไซด์ออกไปเร็วด้วย ทำให้ศิลาแลงมีลักษณะเด่น คือ มีรูพรุนทั่วไป และเนื้อเป็นสารประกอบเหล็กออกไซด์มากกว่าอะลูมิเนียมออกไซด์รเนพี้อิหริร้เรีฟดืริอารกเรี้เร้รพเเร้ร้เเร้เนเนรเเนเดรี้นรีกดัเด
พำคีถถยรน ตะคตัคีคีต ตุคถตีถีตคพัถ ตัน
 
== ประเภทของศิลาแลง ==
ผู้ใช้นิรนาม