ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรมันคาทอลิกในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:The king and the Pope.jpg|thumb|right|200px|[[สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2]] ขณะเข้าเฝ้า[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ระหว่างเสด็จเยือน[[ประเทศไทย]]]]
'''คริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย''' หรือที่ชาวคาทอลิกเรียกโดยย่อว่า '''พระศาสนจักรในประเทศไทย''' เป็นประชาคมของ[[คริสต์ศาสนิกชน]]นิกาย[[โรมันคาทอลิก]] มีการปกครองตนเองภายใต้การควบคุมของ[[สันตะสำนัก]]<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 468</ref> ตามสถิติคาทอลิกในประเทศไทย พ.ศ. 25592560 มีชาวคาทอลิกอยู่ราว 379380,347374 คน และมีโบสถ์คาทอลิก 506515 แห่ง<ref name="ปฏิทิน2560"/>
 
'''คริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย''' หรือที่ชาวคาทอลิกเรียกโดยย่อว่า '''พระศาสนจักรในประเทศไทย''' เป็นประชาคมของ[[คริสต์ศาสนิกชน]]นิกาย[[โรมันคาทอลิก]] มีการปกครองตนเองภายใต้การควบคุมของ[[สันตะสำนัก]]<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 468</ref> ตามสถิติคาทอลิกในประเทศไทย พ.ศ. 2559 มีชาวคาทอลิกอยู่ราว 379,347 คน และมีโบสถ์คาทอลิก 506 แห่ง<ref name="ปฏิทิน"/>
 
== ประวัติการเผยแพร่ ==
นอกจากนี้วิธีการเผยแพร่ศาสนาก็เป็นต้นเหตุสำคัญให้นิกายคาทอลิกถูกต่อต้าน กล่าวคือมิชชันนารีมักใช้วิธีเหยียดหยามศาสนาท้องถิ่น เช่น มีการพิมพ์เผยแพร่หนังสือชื่อ “ปุจฉาวิสัชนา” ซึ่งแต่งโดยมุขนายกลาโน มีเนื้อหาเปรียบเทียบศาสนาคริสต์ – ศาสนาพุทธ ชี้ให้เห็นความเหนือกว่าของศาสนาคริสต์ ดูหมิ่นพุทธศาสนา ทันทีหนังสือเล่มนี้ถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกก็สร้างความไม่พอใจให้กับราชการไทย [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ]]ทรงเรียกบาทหลวง 3 คนขึ้นศาลไต่สวน ที่สุดมีพระราชโองการห้ามไม่ให้ใช้ภาษาไทยในการเผยแพร่ศาสนา ห้ามคนไทย มอญ และลาวเข้ารีตศาสนาคริสต์ และห้ามมิให้มิชชันนารีติเตียนศาสนาของคนไทย มิชชันนารีที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกเฆี่ยนแล้วเนรเทศ<ref>มาโนช พุ่มไพจิตร, ''แก่นแท้ศาสนาคริสต์ที่หายไป'', หน้า 120</ref> ส่งผลให้การเผยแพร่ศาสนาแก่คนไทยในยุคนั้นต้องหยุดชะงักไป ต่อมาในรัชกาลที่ 3 มุขนายกปาลกัว ให้พิมพ์หนังสือนี้ออกเผยแพร่อีก พอถึง พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) สมัยจอมพลสฤษฎิ์ ก็มีการเผยแพร่หนังสือดังกล่าวอีกครั้ง ตำรวจจึงเรียกบาทหลวง 3 คนไปสอบสวน หนังสือถูกยึด ภายหลังก็สงบลง<ref name="ศาสนาคริสต์">เสรี พงศ์พิศ, ''ศาสนาคริสต์'', พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต เขตมิสซังกรุงเทพฯ, 2545, หน้า 92</ref>
 
แม้คริสตจักรคาทอลิกในประเทศไทยจะประสบปัญหาในบางช่วง แต่โดยภาพรวมก็ถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ช่วงที่ถูกห้ามเผยแพร่ศาสนาให้คนสยาม ก็ได้แผยแพร่ให้คนต่างชาติในสยามแทนจนเกิดโบสถ์คาทอลิกขึ้นหลายแห่ง เช่น [[โบสถ์วัดคอนเซปชัญเซ็ปชัญ]]ของชาวเขมร [[โบสถ์วัดซางตาครู้ส]]ของชาวจีน เป็นต้น เมื่อได้รับเสรีภาพในการประกาศศาสนาก็ทำให้การดำเนินงานสะดวกขึ้น มีการตั้งโรงเรียน วิทยาลัย และโรงพยาบาลขึ้นหลายแห่งภายใต้การบริหารงานของ[[คณะนักบวชคาทอลิก]]คณะต่าง ๆ<ref name="ศาสนาคริสต์"/>
 
=== ยุคมุขมณฑล ===
 
== สถิติ ==
สถิติคาทอลิกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559 มีดังนี้<ref name="ปฏิทิน">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2559/2016'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref>
{|class="wikitable" align="center" style="text-align:center"
|- style="background:#cccccc"
|-
! '''ข้อมูล''' || '''พ.ศ. 2555'''<ref name="ปฏิทิน2556">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2556/2013'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2556'''<ref name="ปฏิทิน2557">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2557/2014'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2557'''<ref name="ปฏิทิน2558">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2558/2015'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2559'''<ref name="ปฏิทิน2559">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2559/2016'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2560'''<ref name="ปฏิทิน2560">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2560/2017'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref>
! '''เขตมิสซัง''' || '''จำนวนคริสตัง (คน)''' || '''จำนวนโบสถ์ (แห่ง)'''
|-
| ชาวคาทอลิก || 363,463 || 367,978 || 369,636 || 379,347 || 380,374
| [[เขตมิสซังกรุงเทพฯ]] || 118,654 || 70
|-
| [[เขตมิสซังเชียงใหม่]] || 71,694 || 50
|-
| [[เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง]] || 54,521 || 77
|-
| [[เขตมิสซังจันทบุรี]] || 44,070 || 40
|-
| [[เขตมิสซังอุบลราชธานี]] || 25,424 || 60
|-
| [[เขตบาทหลวงประจำมิสซังอุดรธานี]] || 18,111497 || 73504 || 496 || 530 || 533
|-
| บาทหลวงนักบวช || 227 || 289 || 287 || 315 || 323
| [[เขตมิสซังนครสวรรค์]] || 16,463 || 32
|-
| [[ภราดาฆราวาส|ภราดา]] || 113 || 113 || 122 || 111 || 111
| [[เขตมิสซังราชบุรี]] || 15,733 || 32
|-
| [[นักพรตหญิง|ภคินี]] || 1,493 || 1,503 || 1,473 || 1,479 || 1,448
| [[เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี]] || 7,780 || 38
|-
| โบสถ์ || 499 || 501 || 501 || 506 || 515
| [[เขตมิสซังนครราชสีมา]] || 6,897 || 34
|-
| '''รวม''' || '''379,347''' || '''506'''
|}
* ''หมายเหตุ : ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป สถิติถือเป็นข้อมูลของศักราชใหม่ จึงไม่มีสถิติประจำปี พ.ศ. 2558''
 
== อ้างอิง ==