ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"

*'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PUBLIC POLICY AND MANAGEMANT
(Ph.D. Public Policy and Management)
* '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว''' (ปร.ด. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT (Ph.D. Hospitality Industry and Tourism Management)
 
20

การแก้ไข