ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"

 
===หลักสูตรปริญญาเอก===
*'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' สาขาวิชาจิตวิทยา DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PSYCHOLOGY (Ph.D. Psychology)
*'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PUBLIC POLICY AND MANAGEMANT
(Ph.D. Public Policy and Management)
* หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ปร.ด. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT (Ph.D. Hospitality Industry and Tourism Management)
 
==วิทยาเขต==
20

การแก้ไข