ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"

===ปริญญาโทGRADUATE PROGRAMS===
 
*'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) '''MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.)''''''
*'''หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)''' MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN FILM AND DIGITAL MEDIA
(M.Com.Arts)
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)''' สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว MASTER OF ARTS IN HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT (M.A.)
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)''' สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ MASTER OF ARTS IN PSYCHOLOGY FOR HUMAN DEVELOPMENT (M.A.)
* '''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ (ศศ.ม.)''' MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE TO MODERN COMMUNICATION
 
===หลักสูตรปริญญาเอก===
20

การแก้ไข