ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"

*Management Information Systems
 
===หลักสูตรปริญญาโทGRADUATE PROGRAMS===
 
*'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
*'''หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)''' สาขาวิชาภาพยนตร์-วีดิทัศน์
*'''หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)''' สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร
*'''หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)'''
*'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
*'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)''' สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
*'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)''' สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
*'''หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)'''
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)''' สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)''' สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
 
*'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.)'''
*'''หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)''' MASTER สาขาวิชาภาพยนตร์-วีดิทัศน์OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN FILM AND DIGITAL MEDIA
(M.Com.Arts)
*'''หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)''' สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร MASTER OF COMMUNICATION ARTS IN INNOVATIVE COMMUNICATION ADMINISTRATION (M.A.)
*'''หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)''' MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (M.P.A.)
*'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ MASTER OF SCIENCE IN GEO-INFORMATICS FOR MANAGEMENT (M.Sc.)
*'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)''' สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT (M.Eng.)
*'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)''' สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา MASTER OF ENGINEERING IN CIVIL ENGINEERING (M.Eng.)
*'''หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)''' MASTER OF LAWS (LL.M.)
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)''' สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว MASTER OF ARTS IN HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT (M.A.)
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)''' สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ MASTER OF ARTS IN PSYCHOLOGY FOR HUMAN DEVELOPMENT (M.A.)
* "หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ (ศศ.ม.) MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI LANGUAGE TO MODERN COMMUNICATION
 
===หลักสูตรปริญญาเอก===
20

การแก้ไข