ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ"

 
== ลำดับปัจจุบัน ==
{{ล้าสมัย}}
นี่คือรายการลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีปัจจุบัน<ref>{{cite web |url=http://assets.opencrs.com/rpts/RL34692_20081003.pdf |title=Presidential Succession: Perspectives, Contemporary Analysis, and 110th Congress Proposed Legislation (RL34692) |page=27 |date=October 3, 2008 |publisher=Congressional Research Service |format=pdf}}</ref> ที่ระบุในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาและรัฐบัญญัติการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดี ค.ศ. 1947 และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเพื่อรวมตำแหน่งคณะรัฐมนตรีที่ตั้งใหม่