ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

|-
! ร่างพระราชบัญญัติ || อยู่ระหว่างการพิจารณาของ[[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]] ||[[คณะรัฐมนตรีไทย|คณะรัฐมนตรี]]รับหลักการแล้ว|| อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี|| อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย || [[สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา]]
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]] พ.ศ. ... || {{อยู่}} || || || || {{อยู่}}
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา|มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}}<ref> [http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1426581579]</ref> ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]] พ.ศ. ... || || || || || {{อยู่}}
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] พ.ศ. ... || || || || || {{อยู่}}