ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|สืบทอดจาก_5 =
|สืบทอดจาก_6 =
|วันยุบเลิก = [[25 มกราคม]] [[พ.ศ. 2560]] ({{อายุปีและวัน|2546|9|23|2560|1|25}})
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ =
}}
 
'''สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ''' ({{lang-en|Software Industry Promotion Agency (Public Organization)}}) เป็นอดีต [[องค์การมหาชนของไทย]] ในการกำกับดูแลของ[[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]] มีหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม[[ซอฟต์แวร์]]ของประเทศ
 
== ประวัติ ==
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติจัดตั้งเมื่อ [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130398.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546]</ref> ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
 
สำนักงานถูกยุบเลิกเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ตาม '''พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐''' มาตรา ๖๒ ที่กำหนดให้ยุบเลิกสำนักงานเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับและให้โอนกิจการ เงินและทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และงบประมาณของสำนักงานไปเป็นของ [[สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล]] ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/1.PDF พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๐ ก หน้า ๑ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ </ref>
จัดตั้งเมื่อ [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130398.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546]</ref> ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
 
==ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร==
ผู้ใช้นิรนาม